Zamówienia publiczne

Obsługa wyciągu narciarskiego orczykowego

Zaproszenie do składania ofert na zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 W ramach rozeznania rynku Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do przesłania oferty cenowej na świadczenie usługi na obsługę wyciągu narciarskiego orczykowego.

1. Opis przedmiotu usługi
Przedmiotem oferty jest obsługa wyciągu narciarskiego „Pod Dębem” typu „Polglob 1T” znajdującego się na stoku Kaplicówka w Skoczowie.

Obsługa wyciągu narciarskiego ma być prowadzona w sprzyjających warunkach pogodowych od poniedziałku do piątku w godzinach od 13:00 do 20:00 oraz w soboty, niedziele, święta i w okresie ferii zimowych województwa śląskiego w godzinach od 10:00 do 20:00.

Obsługa wyciągu narciarskiego ma polegać między innymi na:

 • bieżącej obsłudze wyciągu w czasie jego pracy,
 • porządkowaniu i utrzymaniu trasy zjazdowej w tym ubijanie stoku skuterem śnieżnym,
 • ubijaniu tras narciarskich,
 • utrzymywaniu właściwego stanu technicznego wyciągu, bieżącej konserwacji urządzeń oraz dokonywania drobnych napraw,
 • przechowywaniu i prawidłowym użytkowaniu skutera śnieżnego,
 • utrzymywaniu warunków bezpieczeństwa osób korzystających z wyciągu podczas jego pracy.

2. Termin wykonania usługi: od 02.01.2017r. do 28.02.2017r.

 3. Informacja o ofercie

a) oferta powinna zawierać:

 • cenę za 1 godzinę świadczenia usługi,
 • informację na temat posiadanego doświadczenia w zakresie wykonywania tego typu usług,
 • oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają odpowiednie kwalifikacje,
  b) niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

c) niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy,

d) Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty,

e) Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego rozeznania rynku w każdej chwili bez podania przyczyn lub odstąpienia od realizacji zamówienia (w całości lub jego części) objętego rozeznaniem,

f) pisemną ofertę należy złożyć na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Górecka 2A, 43-430 Skoczów lub przesłać e-mailem na adres so@basendelfin.pl.

 4. Termin złożenia oferty: do 29.12.2016r. do godziny 15:00.

5. Przegląd ofert

Przegląd złożonych ofert nastąpi 30.12.2016r. W przypadku wyboru oferty, oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

6. Informacji udziela: Jolanta Matlak – tel. 33 853 18 20 wew. 113

Konserwacja dźwigu osobowego

Zaproszenie do składania ofert na zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do złożenia oferty cenowej (rozeznanie rynku) na konserwację dźwigu osobowego.

 1. Opis przedmiotu usługi:
Przedmiotem oferty są przeglądy konserwacyjno-naprawcze dźwigu osobowego (wyprodukowanego przez firmę PUHP „Pilawa” w Kołobrzegu - 3 przystanki, 3 dojścia, udźwig 630 kg) w budynku Krytej Pływalni „Delfin”, 43-430 Skoczów, ul. Górecka 2A, zgodnie z Instrukcją konserwacji i obsługi elektrycznych dźwigów pionowych oraz przepisami Urzędu Dozoru Technicznego.

 2. Termin wykonania usługi: od 02.01.2017r. do 31.12.2017r.

 3. Informacja o ofercie:

a) oferta powinna zawierać cenę i warunki konserwacji,

b) pisemną ofertę należy złożyć na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Górecka 2A, 43-430 Skoczów lub przesłać e-mailem na adres so@basendelfin.pl,

c) niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

d) niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy,

e) Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty,

f) Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów.

 4. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

 5. Termin złożenia oferty: do 29.12.2016r. do godziny 15:00.

 6. Przegląd ofert

Przegląd złożonych ofert nastąpi 30.12.2016r. W przypadku wyboru oferty, oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 7. Informacji udziela: Jolanta Matlak – tel. 33 853 18 20 wew. 113.

 

Środki do uzdatniania wody

Zaproszenie do składania ofert na zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej (rozeznanie rynku) na zaopatrywanie w środki do uzdatniania wody.

I. Opis przedmiotu oferty:

Przedmiotem oferty jest dostarczanie niżej wymienionych produktów:

 1. Środek do ciągłej dezynfekcji wody basenowej zawierający ok. 15% aktywnego chloru (płynny) -  szacunkowe roczne zużycie 14000 kg.
 2. Środek do obniżania pH wody zawierający ok. 50% kwasu siarkowego (płynny) - szacunkowe roczne zużycie 1100 kg.
 3. Środek do koagulacji (chlorek wodorotlenku glinu - płynny) - szacunkowe roczne zużycie 4800 kg.
 4. Środek do zwalczania alg, grzybów i bakterii w wodzie basenowej - szacunkowe roczne zużycie 270 kg.
   

Na wymienione środki chemiczne wymagany jest Atest Państwowego Zakładu Higieny oraz karty charakterystyki. Realizacja dostawy w ciągu 4 dni od telefonicznego zgłoszenia zamówienia, własnym środkiem transportu na koszt Dostawcy. Pojemniki na środki do uzdatniania wody winny być szczelnie zamknięte i właściwie oznaczone. Przy każdej kolejnej dostawie Dostawca odbiera puste pojemniki po środkach.  

II. Termin wykonania zamówienia: od 11.01.2017r. do 31.12.2017r.

 III. Informacja o ofercie:

1.      Oferta powinna zawierać cenę jednostkową (netto) za 1 kg wraz z wyszczególnieniem proponowanych środków chemicznych.

2.      Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

3.      Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

4.      Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty.

5.      Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów.

6.      Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Górecka 2A, 43-430 Skoczów lub przesłać e-mailem na adres so@basendelfin.pl.

 IV. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

 V. Termin złożenia oferty: do 04.01.2017r. do godziny 15:00.

 VI. Przegląd złożonych ofert nastąpi 05.01.2017r.

W przypadku wyboru oferty, oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 VII. Informacji udziela: Jolanta Matlak – tel. 33 853 18 20 wew. 113.

Obsługa i pielęgnacja boisk

Zaproszenie do składania ofert na zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w celu rozeznania rynku zaprasza do złożenia oferty cenowej na obsługę i pielęgnację boiska przy Zespole Szkół nr 1, ul. Górny Bór 20 w Skoczowie oraz boiska w Wiślicy przy ul. Stadionowej oraz obsługę meczy i treningów odbywających się na tych boiskach.

Opis przedmiotu usługi

I. Boisko przy Zespole Szkół nr 1, ul. Górny Bór 20, 43-430 Skoczów.

 Obsługa i konserwacja boiska będzie polegać na dozorowaniu boiska w soboty, niedziele i święta każdego tygodnia w godzinach pomiędzy 10.00 a 20.00, w tym wykonywanie następujących czynności:

·         prowadzenie rezerwacji uczestników oraz prowadzenie ewidencji ilości osób korzystających z boiska,

·         bieżąca konserwacja boiska (m.in. szczotkowanie, sprzątanie liści i śmieci),

·         obsługa meczy piłkarskich (otwarcie terenu boiska, szatni, sprzątanie szatni), nadzór nad boiskiem, zamknięcie boiska i wyłączenie oświetlenia po zakończonych treningach i rozgrywkach,

·         udostępnianie szatni i natrysków dla zawodników i utrzymaniu w nich porządku i czystości,

·         sprzątaniu i utrzymywaniu czystości w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego
w budynku szkolnym i terenu wokół boiska,

·         współpraca z klubami sportowymi i ustalanie grafików treningów.

 Koszt paliwa do sprzętu pokryje Wykonawca.

II. Boisko w Wiślicy przy ul. Stadionowej

Obsługa i konserwacja boiska będzie polegać na

·         systematycznym koszeniu boiska,

·         utrzymaniu ładu i porządku na płycie boiska i wokół niego,

·         nadzorze nad boiskiem w czasie trwania meczy i treningów,

·         przygotowaniu boiska do rozgrywania meczy (malowanie linii, założenie siatek na bramki) zgodnie
z terminarzem rozgrywek,

·         naprawie płyty boiska po treningach i meczach,

·         nawożeniu boiska nawozami sztucznymi,

·         wałowaniu płyty boiska,

·         naprawie sprzętów i wyposażenia.

Wywóz i utylizacja we własnym zakresie i na własny koszt odpadów biologicznych powstałych lub zebranych w wyniku wykonywania zamówienia (skoszonej trawy, zebranych liści),

W celu koszenia trawy na boisku oraz terenów przyległych Wykonawca będzie korzystać z własnego sprzętu (kosiarki). Koszt paliwa do kosiarki pokryje Wykonawca.

Termin wykonania usługi:

Boisko przy ZS nr 1 w Skoczowie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

Boisko w Wiślicy od 01.04.2017r. do 31.10.2017r.

 Informacja o ofercie:

·         niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

·         Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty,

·         niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy

·         składający ofertę musi prowadzić działalność gospodarczą w tym zakresie.

·         należy podać cenę (netto),

·         ofertę należy złożyć na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Górecka 2A, 43-430 Skoczów lub przesłać drogą elektroniczną na adres so@basendelfin.pl .

Termin złożenia oferty: 29.12.2016r. do godziny 15:00.

 Przegląd ofert

Przegląd złożonych ofert nastąpi 30.12.2016r. W przypadku wyboru oferty, oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 Informacji udziela: Matlak Jolanta – tel. 33 853 18 20 wew.113

 

Rezerwacja torów na basenie sportowym

1. Niniejszym informujemy, że Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji (SOSiR) przeznacza tor na basenie sportowym na prowadzenie komercyjnej nauki pływania wg załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

2. Prosimy zainteresowane podmioty, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.10.2016r. do godziny 15:00, o złożenie w biurze Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odpowiednich propozycji rezerwacji torów, z uwzględnieniem godzin i torów przedstawionych w załączniku nr 1. Wnioski złożone po tym terminie nie będą uwzględniane.

3. W przypadku złożenia zapotrzebowania przez dwa lub więcej podmioty na ten sam tor w tych samych godzinach, tor zostanie przydzielony firmie oferującej najlepsze warunki cenowe. W sytuacji dwukrotnego nie wyłonienia podmiotu, tor przejdzie na potrzeby SOSiR.

4. Dodatkowych informacji udziela Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, tel. 33 853 18 20, wew.103.

 

Załącznik nr 1

Tory i godziny przewidziane na prowadzenie komercyjnej nauki pływania w roku szkolnym 2016/2017

Basen sportowy tor nr 2

Sobota

od godziny 10:15 do godziny 11:15

   

Rezerwacja torów na basenie rekreacyjnym

1. Niniejszym informujemy, w nawiązaniu do ogłoszenia dotyczącego rezerwacji torów na prowadzenie komercyjnej nauki pływania z dnia 08.06.2016r., że Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji (SOSiR) ponownie przeznacza tor na basenie rekreacyjnym na prowadzenie komercyjnej nauki pływania wg załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

2. Prosimy zainteresowane podmioty, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.10.2016r. do godziny 15:00, o złożenie w biurze Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odpowiednich propozycji rezerwacji torów, z uwzględnieniem godzin i torów przedstawionych w załączniku nr 1. Wnioski złożone po tym terminie nie będą uwzględniane.

3. W przypadku złożenia zapotrzebowania przez dwa lub więcej podmioty na ten sam tor w tych samych godzinach, tor zostanie przydzielony firmie oferującej najlepsze warunki cenowe. W sytuacji dwukrotnego nie wyłonienia podmiotu, tor przejdzie na potrzeby SOSiR.

4. Dodatkowych informacji udziela Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, tel. 33 853 18 20, wew.103.

 

Załącznik nr 1

Tory i godziny przewidziane na prowadzenie komercyjnej nauki pływania w roku szkolnym 2016/2017

Basen rekreacyjny (1 tor)

Poniedziałek

od godziny 17:45 do godziny 19:15

Piątek

od godziny 17:45 do godziny 19:15

 

 

8.06.2016r.: Ogłoszenie na temat godzin i ilości torów na basenie w Krytej Pływalni przeznaczonych na komercyjną naukę pływania

1. Niniejszym informujemy, że Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji (SOSiR) w roku szkolnym 2016/2017 na prowadzenie komercyjnej nauki pływania przeznacza tory na basenie sportowym i basenie rekreacyjnym wg załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

2. Prosimy zainteresowane podmioty, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.06.2016r. do godziny 15:00, o złożenie w biurze Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odpowiednich propozycji rezerwacji torów, z uwzględnieniem godzin i torów przedstawionych w załączniku nr 1. Wnioski złożone po tym terminie nie będą uwzględniane.

3. W przypadku złożenia zapotrzebowania przez dwa lub więcej podmioty na ten sam tor w tych samych godzinach tor, w trybie rozeznania rynku, zostanie przydzielony firmie oferującej najlepsze warunki cenowe. W sytuacji dwukrotnego nie wyłonienia podmiotu, tor przejdzie na potrzeby SOSiR.

4. Dodatkowych informacji udziela Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, tel. 33 853 18 20, wew.113.

 

 

 

Pliki do pobrania:

 • Załącznik nr 1 do ogłoszenia z dnia 08.06.2016r.
1 | 2 | 3

LOKALIZACJA