Zamówienia publiczne

10.12.2018r. Służba w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP) oraz ochrony przeciwpożarowej (p. poż.)

Zaproszenie do składania ofert na zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 W ramach rozeznania rynku Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do przesłania oferty cenowej na świadczenie kompleksowej usługi polegającej na wykonywaniu zadań służby w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP) oraz ochrony przeciwpożarowej (p. poż.)

1. Opis przedmiotu usługi

Przedmiotem usługi jest:

 • wykonywanie zadań należących do służby bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie
  z art. 23711 Kodeksu pracy, które obejmują czynności wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy
  (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.)
 • pełnienie funkcji doradczej, organizacyjnej i kontrolnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej wynikającej z art. 4, Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r, o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2018 poz. 620 z późn. zm.),
 • przeprowadzanie obligatoryjnych szkoleń wstępnych i okresowych w zakresie BHP oraz p.poż. dla pracowników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.), bez względu na ilość osób,
 • przygotowywanie sprawozdań z zakresu korzystania ze środowiska,
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej,
 • tworzenie wszelkich wymaganych prawem instrukcji BHP,
 • analiza konieczności wykonywania badań środowiska pracy,
 • współdziałanie w reprezentowaniu SOSiR podczas kontroli: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej,
 • przeprowadzanie 4 razy w roku kompleksowej kontroli warunków pracy, przestrzegania przepisów i zasad bhp. oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej,
 • organizowanie próbnych ewakuacji oraz sporządzanie odpowiednich raportów,
 • opracowywanie i aktualizowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (2 obiekty – 2 instrukcje),
 • przygotowanie pracowników do prowadzenia akcji ratowniczej,
 • opracowywania dokumentacji oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
  w Skoczowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

 2. Termin wykonania usługi: od 02.01.2019r. do 31.12.2019r.

 3. Informacja o ofercie:

a) oferta powinna zawierać cenę (netto) za 1 rok (w rozbiciu na miesiące),

b) każdy oferent składający ofertę zobowiązany jest:

 • prowadzić czynną działalność gospodarczą,
 • posiadać aktualny wpis do rejestru placówek kształcenia ustawicznego,
 • posiadać ważne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej w zakresie wynikającym z art. 4 ust. ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r, o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2017 poz. 736 z późn. zm.),
 • udokumentować doświadczenie zawodowe w zakresie zamawianej usługi w ostatnich 3 latach w zakładach pracy zatrudniających powyżej 20 osób.

c) do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie, że:

 • Wykonawca zapoznał się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnosi do nich uwag,
 • Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje odpowiednią bazą do wykonania przedmiotu zamówienia,
 • Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia.

d) niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

e) niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy,

f) Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty,

g) ofertę należy złożyć na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Górecka 2A, 43-430 Skoczów lub przesłać drogą elektroniczną na adres so@basendelfin.pl .

 4. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

5. Termin złożenia oferty: do 20.12.2018r. do godziny 15:00.

6. Przegląd ofert

Przegląd złożonych ofert nastąpi 21.12.2018r. W przypadku wyboru oferty, oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

7. Informacji udziela: Jolanta Matlak – tel. 33 853 18 20 wew. 113.

 

 

 

10.12.2018r. Wykonywanie badań mikrobiologicznych i parametrów fizykochemicznych wody basenowej w Krytej Pływalni „Delfin”

Zaproszenie do składania oferty na zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w celu rozeznania rynku zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonywanie badań mikrobiologicznych i parametrów fizykochemicznych wody basenowej w Krytej Pływalni „Delfin”.

 I Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest pobór próbek i wykonywanie badań mikrobiologicznych i parametrów fizykochemicznych wody basenowej w Krytej Pływalni „Delfin”, 43-430 Skoczów, ul. Górecka 2A (trzy niecki basenowe oraz prysznice), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016).

 II Termin wykonania zamówienia: od 02.01.2019r. do 31.12.2019r.

 III Informacja o ofercie:

 1. Na usługi będące przedmiotem oferty Laboratorium musi posiadać akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonywanie każdego badania odpowiadającemu metodykom referencyjnym analiz wody na pływalniach określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016) zwanego dalej rozporządzeniem.
 2. Laboratorium będzie samodzielnie pobierać próbki wody basenowej do badania,
  w miejscach ustalonych z Zamawiającym.
 3. Wykonawca, w razie konieczności będzie pobierał próbki wody poza ustalonym harmonogramem, w tym również w dni ustawowo wolne od pracy – soboty, niedziele
  i święta (czas reakcji na pobranie próbek wody od chwili zgłoszenia - do 24 h). Badania wykraczające poza zakres ilościowy przedstawiony w załączniku nr 1, rozliczane będą
  w oparciu o ceny określone w złożonej ofercie.
 4. Zamawiający przewiduje możliwość rozwiązania umowy w przypadku wyłączenia obiektu z użytkowania związanego z planowanymi robotami termomodernizacyjnymi.
 5. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Górecka 2A, 43-430 Skoczów lub przesłać e-mailem na adres so@basendelfin.pl.
 6. Oferta powinna być wykonana w formie pisemnej i zawierać co najmniej podane niżej dane:
 • dane oferenta,
 • nazwę przedmiotu zamówienia,
 • datę sporządzenia oferty,
 • odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • cenę ofertową za realizację zadania, zawierającą:

                          - cenę jednostkową każdego badania,

                          - koszty dodatkowe potrzebne do realizacji zadania (np. koszty materiałów, dojazdów, transportu próbek itp.),

                         - cenę całkowitą wykonania zadania.

       W cenie całkowitej wykonania zadania należy podać wartość netto i podatek VAT. Oferent nie zobowiązany do naliczania podatku VAT. Oferent nie zobowiązany powinien przedstawić, oświadczenie o braku takiego zobowiązania.

 1. Minimalną przewidywaną ilość badań oraz częstotliwości i terminy pobierania próbek przedstawiono w Załączniku nr 1.
 2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty poświadczające posiadanie akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji na wykonywane badania.
 3. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie, że:
 • Wykonawca zapoznał się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnosi do nich uwag,
 • Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje odpowiednią bazą do wykonania przedmiotu zamówienia,
 • Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia.
 1. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 2. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.
 3. Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty.
 4. Zamawiający podda ocenie oferty nie podlegające odrzuceniu. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.
 5. Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów.

 IV Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

V Termin złożenia oferty: do 20.12.2018r. do godziny 12:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 VI Przegląd ofert

Przegląd złożonych ofert nastąpi 21.12.2018r. W przypadku wyboru oferty, oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

VII Dodatkowych informacji udziela: Jolanta Matlak tel. 33 8531820 wew. 113.

 

Pliki do pobrania:

 • Załącznik nr 1

10.12.2018r. Konserwacja dźwigu osobowego

Zaproszenie do składania ofert na zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do złożenia oferty cenowej (rozeznanie rynku) na konserwację dźwigu osobowego.

 1. Opis zamówienia usługi

Przedmiotem oferty są przeglądy konserwacyjno-naprawcze dźwigu osobowego (wyprodukowanego przez firmę PUHP „Pilawa” w Kołobrzegu - 3 przystanki, 3 dojścia, udźwig 630 kg) w Krytej Pływalni „Delfin”, 43-430 Skoczów, ul. Górecka 2A, zgodnie z Instrukcją konserwacji i obsługi elektrycznych dźwigów pionowych oraz przepisami Urzędu Dozoru Technicznego.

 2. Termin wykonania zamówienia: od 02.01.2019r. do 31.12.2019r.

 3. Informacja o ofercie:

a) oferta powinna zawierać cenę za 1 miesiąc świadczenia usługi i warunki konserwacji,

b) pisemną ofertę należy złożyć na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji Górecka 2A, 43-430 Skoczów lub przesłać e-mailem na adres so@basendelfin.pl,

c) niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

d) niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy,

e) Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty,

f) Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów.

 4. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

 5. Termin złożenia oferty: do dnia 20.12.2018r.

 6. Przegląd ofert

Przegląd złożonych ofert nastąpi 21.12.2018r. W przypadku wyboru oferty, oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 7. Informacji udziela: Matlak Jolanta – tel. 33 853 18 20 wew.113

 

10.12.2018r. Dostarczanie środków do uzdatniania wody basenowej

Zaproszenie do składania ofert na zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

W ramach rozeznania rynku Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do przesłania oferty cenowej

na zaopatrywanie w środki do uzdatniania wody.

I Opis przedmiotu oferty:

Przedmiotem oferty jest dostarczanie niżej wymienionych produktów:

Lp.

Nazwa środka

Szacunkowe roczne zużycie

1.

Środek do ciągłej dezynfekcji wody basenowej zawierający ok. 15% aktywnego chloru – płynny

17500 kg

2.

Środek do obniżania pH wody zawierający ok. 50% kwasu siarkowego - płynny

1000 kg

3.

Środek do koagulacji (chlorek wodorotlenku glinu) - płynny

3200 kg

4.

Środek do zwalczania alg, grzybów i bakterii w wodzie basenowej

210 kg

 Na wymienione środki chemiczne wymagany jest Atest Państwowego Zakładu Higieny oraz karty charakterystyki. Realizacja dostawy w ciągu 4 dni od telefonicznego zgłoszenia zamówienia, własnym środkiem transportu na koszt Dostawcy. Pojemniki na środki do uzdatniania wody winny być szczelnie zamknięte i właściwie oznaczone. Przy każdej kolejnej dostawie. Dostawca odbiera puste pojemniki po środkach.

II Termin wykonania zamówienia: od 02.01.2019r. do 31.12.2019r.

III Informacja o ofercie:

 1. Oferta powinna zawierać cenę jednostkową (netto) za 1 kg wraz z wyszczególnieniem proponowanych środków chemicznych.
 2. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 3. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.
 4. Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty.
 5. Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów.
 6. Zamawiający przewiduje możliwość rozwiązania umowy w przypadku wyłączenia obiektu Krytej Pływalni „Delfin” z użytkowania związanego z planowanymi robotami termomodernizacyjnymi.
 7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
  Górecka 2A, 43-430 Skoczów lub przesłać e-mailem na adres so@basendelfin.pl.

 IV Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

 V Termin złożenia oferty: do 28.12.2018r. do godziny 15:00.

VI Przegląd złożonych ofert nastąpi 02.01.2019r. W przypadku wyboru oferty, oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

VII. Informacji udziela: Jolanta Matlak – tel. 33 853 18 20 wew. 113.

28.09.2018r. Uruchomienie sezonowego lodowiska - odpowiedzi na pytania

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy rozeznania rynku na uruchomienie sezonowego lodowiska na kortach tenisowych przy Krytej Pływalni „Delfin” w Skoczowie.

Na podstawie złożonego zapytania przekazuję pytania Wykonawcy i odpowiedzi na te pytania:

Pytanie 1.

Czy dopuszczą Państwo inny typ orurowania chłodniczego niż opisane w zaproszeniu maty gumowe, np. orurowanie z rurek PE ?

Odpowiedź:

Dopuszcza się inny typ orurowania.

Pytanie 2

Czy dopuszczą Państwo zastosowanie pod płytą lodowiska warstwy izolacyjnej o gr. 5 cm, która zapewni wymaganą funkcję izolacyjną?

Odpowiedź:

Dopuszcza się warstwę izolacyjną o grubości minimum 5 cm.

Pytanie 3

Opisany przez Państwa agregat o mocy chłodniczej 175 kW jest agregatem stosowanym dla lodowisk
o powierzchni 800 m2 (20 x 40 m). Dla lodowiska o powierzchni 600 m2 optymalnym jest agregat
o mocy chłodniczej ~145 kW i dla takiego agregatu wymagane jest przyłącze elektryczne z zabezpieczeniem 120A jakim Państwo dysponują. Czy dopuszczą zatem Państwo agregat o mocy chłodniczej dostosowanej do powierzchni lodowiska i przygotowanego przyłącza elektrycznego?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na każdy agregat dostosowany do wielkości lodowiska (20x30).

26.09.2018r. Uruchomienie sezonowego lodowiska

Zaproszenie do składania ofert na zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w celu rozeznania rynku zaprasza do złożenia oferty cenowej na uruchomienie sezonowego lodowiska na kortach tenisowych przy Krytej Pływalni „Delfin” w Skoczowie, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest uruchomienie sezonowego lodowiska na kortach tenisowych przy Krytej Pływalni „Delfin” w Skoczowie, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.

Zakres zamówienia obejmuje:

 • dostawę lodowiska o wymiarach płyty ok. 20 m na 30 m,
 • przygotowanie podłoża – wyrównanie terenu i ułożenie mat zabezpieczających oraz warstwy izolacyjnej (10 cm) pomiędzy gruntem a taflą lodu,
 • montaż lodowiska, w tym ustawienie band z tworzywa sztucznego,
 • podłączenie do zasilania energetycznego,
 • napełnienie instalacji glikolem,
 • uruchomienie instalacji,
 • utworzenie tafli lodu,
 • bieżące serwisowanie, obsługę oraz bieżącą eksploatację wraz z materiałami,
 • wszelkie prace transportowe związane z usługą podstawową,
 • obsługę lodowiska w zakresie sprzedaży biletów, wypożyczania sprzętu, zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na lodowisku,
 • zorganizowanie wypożyczalni łyżew wraz z serwisem łyżew. Łyżwy w wypożyczalni zapewni Wykonawca w ilości co najmniej 100 par,
 • zorganizowanie suszarni butów łyżew wraz z systemem dezynfekcji butów,
 • zapewnienie co najmniej 3 sztuk sanek typu „miś” dla osób uczących się jeździć na łyżwach,
 • demontaż i uprzątniecie terenu po zakończeniu realizacji zamówienia, w terminie do 7 dni,
 • zapewnienie pomieszczeń do wypożyczania łyżew oraz dla obsługi lodowiska w postaci co najmniej dwóch kontenerów krytych,

Ponadto:

 • lodowisko powinno być dopasowane do istniejącego terenu,
 • Wykonawca odpowiada za konserwację i pielęgnację tafli lodu za pomocą maszyny typu „Rolba”,
 • Wykonawca zapewni i odpowiada całkowicie za bezpieczeństwo użytkowników lodowiska, w tym zapewni sprzęt do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Wykonawca zobowiązany jest do posiadania polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności obejmującej funkcjonowanie lodowiska,
 • Zamawiający wymaga, aby lodowisko było całkowicie zgodne z obowiązującymi wymogami BHP i odnośnymi przepisami,
 • montaż lodowiska oraz sprzętu pomocniczego (np. agregat chłodniczy) nie może naruszać nawierzchni kortów,
 • na ogrodzeniu lodowiska nie wolno umieszczać żadnych reklam.

2. Wymagana techniczne lodowiska

W skład mobilnego sztucznego lodowiska powinny wchodzić co najmniej:

 • gotowe, systemowe orurowanie chłodnicze – wymagania dotyczące orurowania chłodzącego.
 • odległość (podziałka) pomiędzy osiami sąsiednich przewodów ziębniczych musi zapewniać krótką drogę wymiany ciepła i równomierny rozkład temperatury lodu,
 • przewody ziębnicze muszą być wykonane z odpowiedniej gumy zapewniającego brak „falowania" po rozłożeniu na planowanej powierzchni. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania przewodów ziębniczych wykonanych z materiału wykazującego tendencje do „falowania" i powodujących potrzebę budowania i utrzymywania tafli lodu o nadmiernej grubości (max. 6 cm).
 • kolektory zasilające muszą być zabudowane w sztywnej ramie stalowej, dodatkowo obudowanej blachą celem zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem i dostępem osób niepowołanych. Dla połączenia między sobą rur kolektorów poszczególnych modułów muszą być użyte szybkozłącza zapewniające możliwie szybki montaż i demontaż oraz szczelność połączenia - Zamawiający nie dopuszcza łączenia rur kolektorów za pomocą złączy kołnierzowych.
 • zabezpieczające bandy z tworzywa sztucznego o wysokości 1.2 m przystosowane do zamrażania w lodzie (bez wkręcania w podłoże),
 • kompaktowe urządzenie chłodnicze – agregat, Kompaktowy agregat chłodniczy powinien spełniać poniższe wymagania.
 • wydajność chłodnicza dla 34% roztworu glikolu etylenowego -12/-9 °C na poziomie min. 175 kW dla sytemu ziębniczego na bazie mat chłodniczych lub orurowanie chłodnicze z rur aluminiowych zapewniających brak falowania.
 • współczynnik wydajności agregatu w trybie chłodzenia na poziomie min. COP = 2,60 (COP - stosunek mocy chłodniczej do mocy pobieranej przez urządzenie).
 • agregat musi być wyposażony w pełen roboczy wsad czynnika na bazie freonu dopuszczonego do stosowania i posiadającego wszelkie niezbędne atesty i zezwolenia na stosowanie
 • agregat musi posiadać min. dwa obiegi chłodnicze a każdy obwód chłodniczy musi być wyposażony w przetwornik wysokiego i niskiego ciśnienia, presostat wysokiego ciśnienia.
 • agregat powinien zapewnić minimum cztery stopnie regulacji pracy: 25, 50, 75, 100%.
 • agregat musi posiadać zintegrowany moduł hydrauliczny - pompa i naczynie rozszerzalne, elektroniczny wyłącznik przepływu, zawory odcinające i wyrównawcze, filtr wodny (średnica cząstek pow. I mm), przyłącze umożliwiające pomiar spadku ciśnienia parownika oraz pomiar dostępnego ciśnienia, zawór nadmiarowy dostosowany do instalacji.
 • panel elektryczny agregatu musi być odporny na wpływy atmosferyczne i musi być wyposażony w dostęp rewizyjny.
 • agregat musi być wyposażony w mikroprocesorowy moduł sterujący umożliwiający wyświetlanie informacji i kontrolę elementów niezbędnych do monitorowania funkcjonowania agregatu i lodowiska.
 • poziom mocy akustycznej mierzony za pomocą pomiaru ciśnienia akustycznego w odległości 10 m od agregatu nie może przekraczać 65 dB (A),
 • cały agregat chłodniczy musi odpowiadać wymogom bezpieczeństwa w UE,
 • glikol do napełnienia orurowania z pojemnikami i pompa,
 • urządzenie do czyszczenia i konserwacji tafli lodu,
 • wypożyczalnię sprzętu i serwis (ostrzałka do łyżew),
 • chodniki gumowe do chodzenia w łyżwach uniemożliwiające zniszczenie istniejącej nawierzchni kortów,
 • materiały izolacyjne do przygotowania podłoża na całej powierzchni lodowiska (folia budowlana, styropian itp. zabezpieczające istniejącą nawierzchnię kortów),
 • dwie bramki, wejściową i wyjściową o szerokości min 0.9 m oraz bramę wjazdową dla rolby.

 3. Zasady i okres funkcjonowania lodowiska

 • okres funkcjonowania lodowiska ustala się od 08 grudnia 2018r. do 28 lutego 2019r. (w zależności od warunków atmosferycznych) od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 9:00 do 21:00,
 • lodowisko powinno funkcjonować przy temperaturze otoczenia do plus 10 stopni Celsjusza i prędkości wiatru max 1 m/s,
 • Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego udostepnienia lodowiska:

- w okresie ferii świątecznych, tj. od 22.12.2018r. do 6.01.2019r. – dzieciom i młodzieży szkolnej z terenu gminy Skoczów,

- w okresie ferii zimowych, tj. 11.02.2019r. do 24.02.2019r. - dzieciom i młodzieży szkolnej z terenu gminy Skoczów,

- w pozostałych dniach nauki szkolnej w godzinach zajęć lekcyjnych, tj, od 9.00 do 15.00.

 • W pozostałym czasie Wykonawca ma prawo do pobierania opłat za korzystanie z lodowiska oraz za świadczenie dodatkowych usług serwisowych. Wysokość pobieranych opłat za wstęp na lodowisko będzie wynosić: dorośli 5zł za cały dzień, dzieci i młodzież szkolna 3 zł za cały dzień.
 • Ustala się indywidualne godziny otwarcia lodowiska w niżej wymienionych terminach:

- 24.12.2018r. – od 10.00 do 14.00,

- 25.12.2018r. – nieczynne,

- 26.12.2018r. – od 9.00 do 21.00

- 31.12.2018r. – od. 9.00 do 14.00,

- 1.01.2018r. - nieczynne

 • Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia w widocznym miejscu instrukcji obsługi
  i użytkowania sztucznego lodowiska, utrzymania porządku i utrzymania lodowiska w należytym stanie,
 • Zamawiający dysponuje maksymalną mocą przyłączeniową 70 kW, 120 A.

 4. Termin wykonania usługi: od 08.12.2018r. do 28.02.2019r.

 5. Informacja o ofercie

a) oferta powinna zawierać:

 • cenę netto za całość zamówienia – cena zamówienia powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (np. koszty montażu, dojazdów, transportu lodowiska, obsługi lodowiska, wyposażenia, itp.),
 • kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności obejmującej funkcjonowanie lodowiska,
 • oświadczenie, że oferent zrealizował w okresie ostatnich 3 lat co najmniej trzy usługi o podobnym charakterze,
 • oświadczenie, że oferent dysponuje osobami, które posiadają doświadczenie i wiedzę w tym zakresie.

b) niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

c) niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy,

d) Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty,

e) Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego rozeznania rynku w każdej chwili bez podania przyczyn lub odstąpienia od realizacji zamówienia (w całości lub jego części) objętego rozeznaniem,

f) pisemną ofertę należy złożyć w kopertach na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Górecka 2A, 43-430 Skoczów, z dopiskiem „Uruchomienie sezonowego lodowiska na kortach przy Krytej Pływalni „Delfin” w Skoczowie”.

6. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

7.Termin złożenia oferty: do 05.10.2018r. do godziny 10:00. Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone oferentowi bez rozpatrzenia.

 8. Przegląd ofert

Otwarcie złożonych ofert nastąpi 05.10.2018r. o godzinie 10:15. W przypadku wyboru oferty, oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 8. Informacji udziela: Jolanta Matlak – tel. 33 853 18 20 wew. 113.

Pliki do pobrania:

 • Odpowiedzi na zapytania

20.09.2018r. Ogłoszenie na temat godzin i ilości torów na basenie w Krytej Pływalni przeznaczonych na komercyjną naukę pływania

Niniejszym informujemy, że Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji (SOSiR) przeznacza ponownie tor na basenie sportowym oraz tor na basenie rekreacyjnym na prowadzenie komercyjnej nauki pływania wg załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Prosimy zainteresowane podmioty, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.09.2018r. do godziny 15:00, o złożenie w biurze Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odpowiednich propozycji rezerwacji torów, z uwzględnieniem godzin i torów przedstawionych w załączniku nr 1.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W przypadku złożenia zapotrzebowania przez dwa lub więcej podmioty na ten sam tor
w tych samych godzinach, tor zostanie przydzielony firmie oferującej najlepsze warunki cenowe.

W sytuacji dwukrotnego nie wyłonienia podmiotu, tor przejdzie na potrzeby SOSiR.

Dodatkowych informacji udziela Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

tel. 33 853 18 20, wew.103

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji Skoczów 20.09.2018r.

Pliki do pobrania:

 • Załacznik nr 1 do ogłoszenia z dnia 20.09.2018r.

12.06.2018 Dostarczenie opraw awaryjnych

Zaproszenie do składania oferty na zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w celu rozeznania rynku zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostarczenie opraw awaryjnych do Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie opraw do wykonania awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w Krytej Pływalni „Delfin” w Skoczowie.

Zakres zamówienia obejmuje dostarczenie n/w typów opraw awaryjnych o parametrach:

Lp

Typ oprawy

Parametry opraw

Ilość

1

AW 1

IP 65, autotest, minimum 245 lm, czas pracy w trybie awaryjnym od zaniku napięcia minimum 3 h,

98 szt.

2

AW 2

IP 65, autotest, minimum 215 lm, czas pracy w trybie awaryjnym od zaniku napięcia minimum 3 h, optyka korytarzowa

15 szt.

3

AW 3

IP 65, autotest, minimum 209 lm, czas pracy w trybie awaryjnym od zaniku napięcia minimum 3 h, optyka asymetryczna

10 szt.

4

AW 4

IP 65, autotest, minimum 185 lm, czas pracy w trybie awaryjnym od zaniku napięcia minimum 1 h, optyka asymetryczna, akumlator przeznaczony do pracy w niskich temperaturach

5 szt.

5

AW 5

IP 65, autotest, minimum 218 lm, czas pracy w trybie awaryjnym od zaniku napięcia minimum 3 h, optyka jednostronna, akumlator przeznaczony do pracy w niskich temperaturach

5 szt.

6

EW 1

IP 65, autotest, minimum 128 lm, czas pracy w trybie awaryjnym od zaniku napięcia minimum 3 h, optyka jednostronna

38 szt.

7

EW 2

IP 65, autotest, minimum 128 lm, czas pracy w trybie awaryjnym od zaniku napięcia minimum 3 h, optyka dwustronna

9 szt.

8

EW 3

IP 65, autotest, minimum 218 lm, czas pracy w trybie awaryjnym od zaniku napięcia minimum 1 h, optyka jednostronna, akumlator przeznaczony do pracy w niskich temperaturach

3 szt.

 2. Termin wykonania usługi: 29.06.2018r.

3. Informacja o ofercie

a) oferta powinna zawierać cenę netto za całość zamówienia w rozbiciu na poszczególne oprawy wraz z szczegółowymi danymi technicznymi – cena zamówienia powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (np. koszty dostawy, itp.),

b) niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

c) niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy,

d) Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty,

e) Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego rozeznania rynku w każdej chwili bez podania przyczyn lub odstąpienia od realizacji zamówienia (w całości lub jego części) objętego rozeznaniem,

f) pisemną ofertę należy złożyć na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Górecka 2A, 43-430 Skoczów lub przesłać e-mailem na adres so@basendelfin.pl.

4. Termin złożenia oferty: do 21.06.2018r. do godziny 10:00.

5. Przegląd ofert: przegląd złożonych ofert nastąpi 22.06.2018r. W przypadku wyboru oferty, oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

6. Informacji udziela: Jolanta Matlak – tel. 33 853 18 20 wew. 113.

06.06.2018r. Ogłoszenie na temat godzin i ilości torów na basenie w Krytej Pływalni przeznaczonych na komercyjną naukę pływania

1. Niniejszym informujemy, że Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji (SOSiR) w roku szkolnym 2018/2019 na prowadzenie komercyjnej nauki pływania przeznacza tory na basenie sportowym i basenie rekreacyjnym wg załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

2. Prosimy zainteresowane podmioty, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.06.2018r. do godziny 15:00, o złożenie w biurze Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odpowiednich propozycji rezerwacji torów, z uwzględnieniem godzin i torów przedstawionych w załączniku nr 1.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą uwzględniane.

3. W przypadku złożenia zapotrzebowania przez dwa lub więcej podmioty na ten sam tor w tych samych godzinach tor, w trybie rozeznania rynku, zostanie przydzielony firmie oferującej najlepsze warunki cenowe.

W sytuacji dwukrotnego nie wyłonienia podmiotu, tor przejdzie na potrzeby SOSiR.

4. Dodatkowych informacji udziela Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, tel. 33 853 18 20, wew.113

 

Pliki do pobrania:

 • Załącznik nr 1

08.02.2018r. Wykonanie oświetlenia boiska piłkarskiego w Wiślicy

Zaproszenie do składania oferty na zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w celu rozeznania rynku zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie oświetlenia boiska piłkarskiego w Wiślicy przy ulicy Stadionowej.

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oświetlenia boiska piłkarskiego w Wiślicy przy ulicy Stadionowej, zgodnie z dokumentacją techniczną.

 Zakres robót przewidzianych do wykonania w ramach zamówienia obejmuje:

 1. Zabudowę słupów oświetlenia /masztów/ - wys. 12 m w ilości 6 szt., wraz
  z betonowymi fundamentami i stalowymi wysięgnikami rurowymi - /na 3 oprawy oświetleniowe/.
 2. Montaż kompletnych opraw /projektorów/ oświetleniowych, zewnętrznych – asymetrycznych wraz ze źródłem światła, na słupach w ilości 18 szt.
 3. Zabudowa przewodów zasilających.
 4. Zabudowa instalacji uziemiającej.
 5. Wykonane podłączenia do istniejącej instalacji elektrycznej.
 6. Wykonanie pomiarów instalacji uziemiającej i piorunochronnej i skuteczności zerowania, pomiaru obwodu elektrycznego.
 7. Roboty ziemne i prace towarzyszące.
 8. Sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
 9. Wykonanie pomiarów natężenia wykonanego oświetlenia.

Szczegółowy zakres prac i rodzaj materiałów zawiera projekt wykonawczy.

 2. Termin wykonania usługi: 18.05.2018r.

 3. Informacja o ofercie

a) oferta powinna zawierać:

 • cenę netto za całość zamówienia – cena zamówienia powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (np. koszty montażu, dojazdów, transportu, wyposażenia, itp.),
 • oświadczenie, że oferent zrealizował w okresie ostatnich 3 lat co najmniej trzy usługi o podobnym charakterze,
 • oświadczenie, że oferent dysponuje osobami, które posiadają doświadczenie i wiedzę w tym zakresie,

b) niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

c) niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy,

d) Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty,

e) Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego rozeznania rynku w każdej chwili bez podania przyczyn lub odstąpienia od realizacji zamówienia (w całości lub jego części) objętego rozeznaniem,

f) pisemną ofertę należy złożyć na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Górecka 2A,
43-430 Skoczów lub przesłać e-mailem na adres so@basendelfin.pl.

 4. Termin złożenia oferty: do 19.02.2018r. do godziny 10:00.

 5. Przegląd ofert

Przegląd złożonych ofert nastąpi 19.02.2018r. o godz. 10.15. W przypadku wyboru oferty, oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 6. Informacji udziela: Jolanta Matlak – tel. 33 853 18 20 wew. 113.

 

Pliki do pobrania:

 • Projekt wykonawczy
 • Kosztorys ślepy
 • Wzór umowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

LOKALIZACJA