Zamówienia publiczne

Środki do uzdatniania wody

Zaproszenie do składania ofert na zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej (rozeznanie rynku) na zaopatrywanie w środki do uzdatniania wody.

I. Opis przedmiotu oferty:

Przedmiotem oferty jest dostarczanie niżej wymienionych produktów:

  1. Środek do ciągłej dezynfekcji wody basenowej zawierający ok. 15% aktywnego chloru (płynny) -  szacunkowe roczne zużycie 14000 kg.
  2. Środek do obniżania pH wody zawierający ok. 50% kwasu siarkowego (płynny) - szacunkowe roczne zużycie 1100 kg.
  3. Środek do koagulacji (chlorek wodorotlenku glinu - płynny) - szacunkowe roczne zużycie 4800 kg.
  4. Środek do zwalczania alg, grzybów i bakterii w wodzie basenowej - szacunkowe roczne zużycie 270 kg.
     

Na wymienione środki chemiczne wymagany jest Atest Państwowego Zakładu Higieny oraz karty charakterystyki. Realizacja dostawy w ciągu 4 dni od telefonicznego zgłoszenia zamówienia, własnym środkiem transportu na koszt Dostawcy. Pojemniki na środki do uzdatniania wody winny być szczelnie zamknięte i właściwie oznaczone. Przy każdej kolejnej dostawie Dostawca odbiera puste pojemniki po środkach.  

II. Termin wykonania zamówienia: od 11.01.2017r. do 31.12.2017r.

 III. Informacja o ofercie:

1.      Oferta powinna zawierać cenę jednostkową (netto) za 1 kg wraz z wyszczególnieniem proponowanych środków chemicznych.

2.      Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

3.      Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

4.      Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty.

5.      Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów.

6.      Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Górecka 2A, 43-430 Skoczów lub przesłać e-mailem na adres so@basendelfin.pl.

 IV. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

 V. Termin złożenia oferty: do 04.01.2017r. do godziny 15:00.

 VI. Przegląd złożonych ofert nastąpi 05.01.2017r.

W przypadku wyboru oferty, oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 VII. Informacji udziela: Jolanta Matlak – tel. 33 853 18 20 wew. 113.

Obsługa i pielęgnacja boisk

Zaproszenie do składania ofert na zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w celu rozeznania rynku zaprasza do złożenia oferty cenowej na obsługę i pielęgnację boiska przy Zespole Szkół nr 1, ul. Górny Bór 20 w Skoczowie oraz boiska w Wiślicy przy ul. Stadionowej oraz obsługę meczy i treningów odbywających się na tych boiskach.

Opis przedmiotu usługi

I. Boisko przy Zespole Szkół nr 1, ul. Górny Bór 20, 43-430 Skoczów.

 Obsługa i konserwacja boiska będzie polegać na dozorowaniu boiska w soboty, niedziele i święta każdego tygodnia w godzinach pomiędzy 10.00 a 20.00, w tym wykonywanie następujących czynności:

·         prowadzenie rezerwacji uczestników oraz prowadzenie ewidencji ilości osób korzystających z boiska,

·         bieżąca konserwacja boiska (m.in. szczotkowanie, sprzątanie liści i śmieci),

·         obsługa meczy piłkarskich (otwarcie terenu boiska, szatni, sprzątanie szatni), nadzór nad boiskiem, zamknięcie boiska i wyłączenie oświetlenia po zakończonych treningach i rozgrywkach,

·         udostępnianie szatni i natrysków dla zawodników i utrzymaniu w nich porządku i czystości,

·         sprzątaniu i utrzymywaniu czystości w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego
w budynku szkolnym i terenu wokół boiska,

·         współpraca z klubami sportowymi i ustalanie grafików treningów.

 Koszt paliwa do sprzętu pokryje Wykonawca.

II. Boisko w Wiślicy przy ul. Stadionowej

Obsługa i konserwacja boiska będzie polegać na

·         systematycznym koszeniu boiska,

·         utrzymaniu ładu i porządku na płycie boiska i wokół niego,

·         nadzorze nad boiskiem w czasie trwania meczy i treningów,

·         przygotowaniu boiska do rozgrywania meczy (malowanie linii, założenie siatek na bramki) zgodnie
z terminarzem rozgrywek,

·         naprawie płyty boiska po treningach i meczach,

·         nawożeniu boiska nawozami sztucznymi,

·         wałowaniu płyty boiska,

·         naprawie sprzętów i wyposażenia.

Wywóz i utylizacja we własnym zakresie i na własny koszt odpadów biologicznych powstałych lub zebranych w wyniku wykonywania zamówienia (skoszonej trawy, zebranych liści),

W celu koszenia trawy na boisku oraz terenów przyległych Wykonawca będzie korzystać z własnego sprzętu (kosiarki). Koszt paliwa do kosiarki pokryje Wykonawca.

Termin wykonania usługi:

Boisko przy ZS nr 1 w Skoczowie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

Boisko w Wiślicy od 01.04.2017r. do 31.10.2017r.

 Informacja o ofercie:

·         niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

·         Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty,

·         niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy

·         składający ofertę musi prowadzić działalność gospodarczą w tym zakresie.

·         należy podać cenę (netto),

·         ofertę należy złożyć na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Górecka 2A, 43-430 Skoczów lub przesłać drogą elektroniczną na adres so@basendelfin.pl .

Termin złożenia oferty: 29.12.2016r. do godziny 15:00.

 Przegląd ofert

Przegląd złożonych ofert nastąpi 30.12.2016r. W przypadku wyboru oferty, oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 Informacji udziela: Matlak Jolanta – tel. 33 853 18 20 wew.113

 

Rezerwacja torów na basenie sportowym

1. Niniejszym informujemy, że Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji (SOSiR) przeznacza tor na basenie sportowym na prowadzenie komercyjnej nauki pływania wg załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

2. Prosimy zainteresowane podmioty, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.10.2016r. do godziny 15:00, o złożenie w biurze Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odpowiednich propozycji rezerwacji torów, z uwzględnieniem godzin i torów przedstawionych w załączniku nr 1. Wnioski złożone po tym terminie nie będą uwzględniane.

3. W przypadku złożenia zapotrzebowania przez dwa lub więcej podmioty na ten sam tor w tych samych godzinach, tor zostanie przydzielony firmie oferującej najlepsze warunki cenowe. W sytuacji dwukrotnego nie wyłonienia podmiotu, tor przejdzie na potrzeby SOSiR.

4. Dodatkowych informacji udziela Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, tel. 33 853 18 20, wew.103.

 

Załącznik nr 1

Tory i godziny przewidziane na prowadzenie komercyjnej nauki pływania w roku szkolnym 2016/2017

Basen sportowy tor nr 2

Sobota

od godziny 10:15 do godziny 11:15

   

Rezerwacja torów na basenie rekreacyjnym

1. Niniejszym informujemy, w nawiązaniu do ogłoszenia dotyczącego rezerwacji torów na prowadzenie komercyjnej nauki pływania z dnia 08.06.2016r., że Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji (SOSiR) ponownie przeznacza tor na basenie rekreacyjnym na prowadzenie komercyjnej nauki pływania wg załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

2. Prosimy zainteresowane podmioty, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.10.2016r. do godziny 15:00, o złożenie w biurze Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odpowiednich propozycji rezerwacji torów, z uwzględnieniem godzin i torów przedstawionych w załączniku nr 1. Wnioski złożone po tym terminie nie będą uwzględniane.

3. W przypadku złożenia zapotrzebowania przez dwa lub więcej podmioty na ten sam tor w tych samych godzinach, tor zostanie przydzielony firmie oferującej najlepsze warunki cenowe. W sytuacji dwukrotnego nie wyłonienia podmiotu, tor przejdzie na potrzeby SOSiR.

4. Dodatkowych informacji udziela Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, tel. 33 853 18 20, wew.103.

 

Załącznik nr 1

Tory i godziny przewidziane na prowadzenie komercyjnej nauki pływania w roku szkolnym 2016/2017

Basen rekreacyjny (1 tor)

Poniedziałek

od godziny 17:45 do godziny 19:15

Piątek

od godziny 17:45 do godziny 19:15

 

 

8.06.2016r.: Ogłoszenie na temat godzin i ilości torów na basenie w Krytej Pływalni przeznaczonych na komercyjną naukę pływania

1. Niniejszym informujemy, że Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji (SOSiR) w roku szkolnym 2016/2017 na prowadzenie komercyjnej nauki pływania przeznacza tory na basenie sportowym i basenie rekreacyjnym wg załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

2. Prosimy zainteresowane podmioty, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.06.2016r. do godziny 15:00, o złożenie w biurze Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odpowiednich propozycji rezerwacji torów, z uwzględnieniem godzin i torów przedstawionych w załączniku nr 1. Wnioski złożone po tym terminie nie będą uwzględniane.

3. W przypadku złożenia zapotrzebowania przez dwa lub więcej podmioty na ten sam tor w tych samych godzinach tor, w trybie rozeznania rynku, zostanie przydzielony firmie oferującej najlepsze warunki cenowe. W sytuacji dwukrotnego nie wyłonienia podmiotu, tor przejdzie na potrzeby SOSiR.

4. Dodatkowych informacji udziela Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, tel. 33 853 18 20, wew.113.

 

 

 

Pliki do pobrania:

  • Załącznik nr 1 do ogłoszenia z dnia 08.06.2016r.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

LOKALIZACJA