Deklaracja dostępności

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.basendelfin.pl

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 01.05.2016r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.05.2016r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest w części zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Elementy ułatwiające dostępność:

Strona posiada możliwość powiększenia tekstu o 200% bez utraty struktury strony;

Strona posiada wersję zwiększonego kontrastu z zachowaniem elementów graficznych;

Strona posiada wersję wysokiego kontrastu;

Pełna możliwość obsługi strony z poziomu klawiatury i z pomocą technologii asystujących;

Strona zawiera wyszukiwarkę i mapę strony;

Treść podstron jest rozróżniona punktorami i numeracją. Podział treści zgodnie z hierarchią znaczników h1 – h6;

Obecne są opisy alternatywne grafik w aktualnościach;

W zakładce kontakt nr telefonu oraz e-mail są klikalne.

Elementy niezapewniające dostępności:

Minimalny kontrast na poziomie 4,5:1 nie jest zachowany w całym serwisie;

Brak opisów alternatywnych linków;

Niektóre załączniki w formacie PDF nie są możliwe do odczytu przez narzędzia asystujące i nie posiadają alternatywnych rozszerzeń.


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 21 września 2020 roku.  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez administratora strony internetowej.
Data ostatniej aktualizacji deklaracji: 27 marca 2024 roku.


Skróty klawiaturowe

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jolanta Matlak so@basendelfin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 338531820. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

dane osoby zgłaszającej żądanie,

wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi, 

sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1) Opis dostępności wejścia do budynku Krytej Pływalni Delfin – ul. Górecka 2A, Skoczów


Budynek posiada jedno wejście, które jest dostosowane do osób niepełnosprawnych. Wejście usytuowane jest od strony północnej, a drzwi wejściowe otwierają się automatycznie.

Na piętrze, gdzie znajduje się wejście na halę basenową, osoba niepełnosprawna na wózku może poruszać się bez przeszkód.

2) Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet. W budynku znajduje się winda, która zatrzymuje się na każdym piętrze. Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze z lewej strony po wejściu do budynku, na pierwszym piętrze z lewej strony po wyjściu z widny lub z klatki schodowej oraz na drugim piętrze. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze. Przed wejściem na halę basenową w obiekcie jest dostępna szatnia i sanitariat, które są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Do poruszania się w strefie basenowej jest dostępny wózek inwalidzki.

3) Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Budynek jest wyposażony w pochylnię, informacji głosowych udzielają pracownicy. Istnieje możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej, po wcześniejszym umówieniu się. Zapewniono oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Breille’a.

4) Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.
Przy wejściu głównym do budynku są wyznaczone trzy miejsca przewidziane dla osób niepełnosprawnych. Bezpośredni wjazd na chodnik jest niemożliwy z uwagi na wysoki krawężnik. Dojazd z tego miejsca parkingowego do wejścia głównego wymaga przejazdu po drodze wewnętrznej.

5) Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6) Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Została zapewniona możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego, w formie wideotłumacza, w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Skoczowie, pod adresem Rynek 1. Usługa nie wymaga wcześniejszego umawiania się.

Uwagi końcowe:

Pracownicy SOSiR są przygotowani do udzielania informacji w kwestii dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Pawilon i hala sportowa SOSiR – ul. Sportowa 6, Skoczów

Dostępność architektoniczna

1) Opis dostępności wejścia do budynku.

Budynek posiada cztery wejścia, które są dostosowane do osób niepełnosprawnych. Wejście główne usytuowane jest od strony stadionu, a drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie. Brak barier poziomych.

2) Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.  Toalety dla osób poruszających się na wózkach znajdują się na parterze. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze. Budynek nie posiada windy

3) Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Budynek jest wyposażony w pochylnię, informacji głosowych udzielają pracownicy. Istnieje możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej, po wcześniejszym umówieniu się. Zapewniono oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Breille’a.

4) Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.

Brak wyznaczonego miejsca parkingowego. Można zaparkować bezpośrednio przy budynku pawilonu sportowego.

5) Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6) Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Została zapewniona możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego, w formie wideotłumacza w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Skoczowie, pod adresem Rynek 1. Usługa nie wymaga wcześniejszego umawiania się.

Uwagi końcowe:

Pracownicy SOSIR są przygotowani do udzielania informacji w kwestii dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.