Zamówienia publiczne

04.01.2024r. Obsługa i pielęgnacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie, ul. Górny Bór 20

Zaproszenie do składania oferty na zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w celu rozeznania rynku zaprasza do złożenia oferty cenowej na obsługę i pielęgnację boiska przy Szkole Podstawowej nr 8,

ul. Górny Bór 20 w Skoczowie.  

 1. Opis przedmiotu usługi

Obsługa i konserwacja boiska będzie polegać na dozorowaniu boiska w soboty, niedziele i święta każdego tygodnia w czasie trwania meczy i treningów, w tym wykonywanie następujących czynności:

prowadzenie rezerwacji uczestników oraz prowadzenie ewidencji ilości osób korzystających z boiska,

bieżąca konserwacja boiska (m.in. szczotkowanie, odśnieżanie, sprzątanie liści i śmieci),

obsługa meczy piłkarskich (otwarcie terenu boiska, szatni, sprzątanie szatni), nadzór nad boiskiem, zamknięcie boiska i wyłączenie oświetlenia po zakończonych treningach i rozgrywkach,

udostępnianie szatni i natrysków dla zawodników i utrzymaniu w nich porządku i czystości,

sprzątaniu i utrzymywaniu czystości w pomieszczeniach wskazanych przez Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w budynku szkolnym i terenu wokół boiska,

współpraca z klubami sportowymi i ustalanie grafików treningów.

Koszt paliwa do sprzętu pokryje Wykonawca.

Koszt odśnieżania wg oddzielnej kalkulacji.

2. Termin wykonania usługi: od 20.01.2024r. do 31.12.2024r.

3. Informacja o ofercie:

 • niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 • Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty,
 • niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy,
 • składający ofertę musi prowadzić działalność gospodarczą w tym zakresie,
 • oferta za realizację zadania, powinna zawierać:

miesięczną cenę ryczałtową (netto),

koszt obsługi 1 meczu i koszt obsługi 1 treningu,

 • Zamawiający przewiduje możliwość rozwiązania umowy za wypowiedzeniem,
 • ofertę należy złożyć na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Górecka 2A, 43-430 Skoczów lub przesłać drogą elektroniczną na adres so@basendelfin.pl .

4. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

5. Termin złożenia oferty: do dnia 15.01.2024r. do godziny 15:00.

6. Przegląd ofert

Przegląd złożonych ofert nastąpi 16.01.2024r. W przypadku wyboru oferty, oferent zostanie poinformowany.

 7. Informacji udziela: Matlak Jolanta – tel. 33 853 18 20 wew.113

12.12.2023r. Obsługa i pielęgnacja boiska w Wiślicy przy ul. Stadionowej

Zaproszenie do składania oferty na zamówienie,którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złoty

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w celu rozeznania rynku zaprasza do złożenia oferty cenowej na obsługę i pielęgnację boiska w Wiślicy przy ul. Stadionowej.

1. Opis przedmiotu usługi

Ogólna obsługa i konserwacja boiska będzie polegać na:

 • systematycznym koszeniu boiska,
 • utrzymaniu ładu i porządku na płycie boiska i wokół niego,
 • naprawie płyty boiska po treningach i meczach,
 • nawożeniu boiska nawozami sztucznymi dostarczonymi przez Zamawiającego,
 • wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych murawy boiska,
 • naprawie sprzętów i wyposażenia.

Obsługa meczy i treningów

 • przygotowanie boiska do rozgrywania meczy (malowanie linii, założenie siatek na bramki) zgodnie z terminarzem rozgrywek,
 • obsługa meczy piłkarskich (otwarcie terenu boiska, szatni, sprzątanie szatni), nadzór nad boiskiem, zamknięcie boiska i wyłączenie oświetlenia po zakończonych treningach i rozgrywkach,

W celu koszenia trawy na boisku oraz terenów przyległych Wykonawca będzie korzystać z własnego sprzętu (kosiarki). Koszt paliwa do kosiarki pokryje Wykonawca.

Wywóz i utylizacja odpadów biologicznych powstałych lub zebranych w wyniku wykonywania zamówienia (skoszonej trawy, zebranych liści) - we własnym zakresie i na własny koszt.

2. Termin wykonania usługi: od 02.01.2024r. do 31.12.2024r.

3. Informacja o ofercie:

 • niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 • Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość unieważnienia opublikowanego ogłoszenia, niewyłonienia oferenta bez podania przyczyn oraz modyfikacji ogłoszenia do końca terminu składania ofert,
 • niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy,
 • składający ofertę musi prowadzić działalność gospodarczą w tym zakresie,
 • oferta za realizację zadania, powinna zawierać:

w zakresie ogólnej obsługi i konserwacji boiska

 • miesięczną cenę ryczałtową (netto),

w zakresie obsługi meczy i treningów

 • koszt obsługi 1 meczu i koszt obsługi 1 treningu,
 • Zamawiający przewiduje możliwość rozwiązania umowy za wypowiedzeniem,
 • ofertę należy złożyć na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Górecka 2A, 43-430 Skoczów lub przesłać drogą elektroniczną na adres so@basendelfin.pl .

4. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

5. Termin złożenia oferty: do dnia 27.12.2023r. do godziny 15:00.

6. Przegląd ofert

Przegląd złożonych ofert nastąpi 28.12.2023r. W przypadku wyboru oferty, oferent zostanie poinformowany.

7. Informacji udziela: Matlak Jolanta – tel. 33 853 18 20 wew.113

06.12.2023r. Dostarczanie środków do uzdatniania wody basenowej

Zaproszenie do składania ofert na zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych

 W ramach rozeznania rynku Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do przesłania oferty cenowej na zaopatrywanie w środki do uzdatniania wody.

 I. Opis przedmiotu oferty:

Przedmiotem oferty jest dostarczanie niżej wymienionych produktów:

Lp.

Nazwa środka

Szacunkowe roczne zużycie

1.

Środek do ciągłej dezynfekcji wody basenowej zawierający ok. 15% aktywnego chloru – płynny

17500 kg

2.

Środek do obniżania pH wody zawierający ok. 50% kwasu siarkowego - płynny

1300 kg

3.

Środek do koagulacji (chlorek wodorotlenku glinu) - płynny

3300 kg

4.

Środek do zwalczania alg, grzybów i bakterii w wodzie basenowej

210 kg

 Na wymienione środki chemiczne wymagany jest Atest Państwowego Zakładu Higieny oraz karty charakterystyki. Realizacja dostawy w ciągu 3 dni od telefonicznego zgłoszenia zamówienia, własnym środkiem transportu na koszt Dostawcy. Pojemniki na środki do uzdatniania wody winny być szczelnie zamknięte i właściwie oznaczone. Przy każdej kolejnej dostawie Dostawca odbiera puste pojemniki po środkach.

 II. Termin wykonania zamówienia: od 02.01.2024r. do 31.12.2024r.

 III. Informacja o ofercie:

 1. Oferta powinna zawierać cenę jednostkową (netto) za 1 kg wraz z wyszczególnieniem proponowanych środków chemicznych.
 2. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 3. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.
 4. Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość unieważnienia opublikowanego ogłoszenia i niewyłonienia oferenta bez podania przyczyn oraz modyfikacji ogłoszenia do końca terminu składania ofert.
 5. Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów.
 6. Zamawiający przewiduje możliwość rozwiązania umowy w przypadku wyłączenia obiektu Krytej Pływalni „Delfin” z użytkowania.
 7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
  Górecka 2A, 43-430 Skoczów lub przesłać e-mailem na adres so@basendelfin.pl.

 IV. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

V. Termin złożenia oferty: do 27.12.2023r. do godziny 15:00.

VI. Przegląd złożonych ofert nastąpi 28.12.2023r. W przypadku wyboru oferty, oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

VII. Informacji udziela: Jolanta Matlak – tel. 33 853 18 20 wew. 113.

06.12.2023r. Służba w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP) oraz ochrony przeciwpożarowej (p. poż.)

Zaproszenie do składania ofert na zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych

W ramach rozeznania rynku Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do przesłania oferty cenowej na świadczenie kompleksowej usługi polegającej na wykonywaniu zadań służby w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP) oraz ochrony przeciwpożarowej (p. poż.)

 1. Opis przedmiotu usługi

Przedmiotem usługi jest:

 • wykonywanie zadań należących do służby bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z art. 23711 Kodeksu pracy, które obejmują czynności wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2023, poz. 1465 z późn. zm.)
 • pełnienie funkcji doradczej, organizacyjnej i kontrolnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej wynikającej z art. 4, Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r, o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz. 2057),
 • przeprowadzanie obligatoryjnych szkoleń wstępnych i okresowych w zakresie BHP oraz p.poż. dla pracowników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.), bez względu na ilość osób,
 • przygotowywanie sprawozdań z zakresu korzystania ze środowiska,
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej,
 • tworzenie wszelkich wymaganych prawem instrukcji BHP,
 • analiza konieczności wykonywania badań środowiska pracy,
 • współdziałanie w reprezentowaniu SOSiR podczas kontroli: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej,
 • przeprowadzanie 4 razy w roku kompleksowej kontroli warunków pracy, przestrzegania przepisów i zasad bhp. oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej,
 • organizowanie próbnych ewakuacji oraz sporządzanie odpowiednich raportów,
 • opracowywanie i aktualizowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (2 obiekty – 2 instrukcje),
 • przygotowanie pracowników do prowadzenia akcji ratowniczej,
 • opracowywania dokumentacji oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
  w Skoczowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

 2. Termin wykonania usługi: od 02.01.2024r. do 31.12.2024r.

 3. Informacja o ofercie:

a) oferta powinna zawierać cenę (netto) za 1 rok (w rozbiciu na miesiące),

b) każdy oferent składający ofertę zobowiązany jest:

 • prowadzić czynną działalność gospodarczą,
 • posiadać aktualny wpis do rejestru placówek kształcenia ustawicznego,
 • posiadać ważne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej w zakresie wynikającym z art. 4 ust. ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r, o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2022 poz. 2057),
 • udokumentować doświadczenie zawodowe w zakresie zamawianej usługi  w ostatnich 3 latach w zakładach pracy zatrudniających powyżej 20 osób.

c) do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie, że:

 • Wykonawca zapoznał się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnosi do nich uwag,
 • Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje odpowiednią bazą do wykonania przedmiotu zamówienia,
 • Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia. 

d) niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

e) niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy,

f) Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość unieważnienia opublikowanego ogłoszenia, niewyłonienia oferenta bez podania przyczyn oraz modyfikacji ogłoszenia do końca terminu składania ofert,

g) ofertę należy złożyć na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Górecka 2A,43-430 Skoczów lub przesłać drogą elektroniczną na adres so@basendelfin.pl .

 4. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

5. Termin złożenia oferty: do 20.12.2023r. do godziny 15:00.

 6. Przegląd ofert

Przegląd złożonych ofert nastąpi 21.12.2023r. W przypadku wyboru oferty, oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 7. Informacji udziela: Jolanta Matlak – tel. 33 853 18 20 wew. 113.

 

06.12.2023r. Konserwacja dźwigu osobowego

Zaproszenie do składania ofert na zamówienie, którego wartość nie przekracza  kwoty 130 000 złotych

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do złożenia oferty cenowej (rozeznanie rynku) na konserwację dźwigu osobowego.

 1. Opis zamówienia usługi

Przedmiotem oferty są przeglądy konserwacyjno-naprawcze dźwigu osobowego (wyprodukowanego przez firmę PUHP „Pilawa” w Kołobrzegu - 3 przystanki, 3 dojścia, udźwig 630 kg) w Krytej Pływalni „Delfin”, 43-430 Skoczów, ul. Górecka 2A, zgodnie z Instrukcją konserwacji i obsługi elektrycznych dźwigów pionowych oraz przepisami Urzędu Dozoru Technicznego.

2. Termin wykonania zamówienia: od 02.01.2024r. do 31.12.2024r.

3. Informacja o ofercie:

a) oferta powinna zawierać cenę za 1 miesiąc świadczenia usługi i warunki konserwacji,

b) pisemną ofertę należy złożyć na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji Górecka 2A, 43-430 Skoczów lub przesłać e-mailem na adres so@basendelfin.pl,

c) niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

d) niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy,

e) Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość unieważnienia opublikowanego ogłoszenia, niewyłonienia oferenta bez podania przyczyn oraz modyfikacji ogłoszenia do końca terminu składania ofert,

f) Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów.

4. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

5. Termin złożenia oferty: do dnia 20.12.2023r.

6. Przegląd ofert

Przegląd złożonych ofert nastąpi 21.12.2023r. W przypadku wyboru oferty, oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

7. Informacji udziela: Matlak Jolanta – tel. 33 853 18 20 wew.113.

06.12.2023r. Wykonywanie badań mikrobiologicznych i parametrów fizykochemicznych wody basenowej w Krytej Pływalni „Delfin”

Zaproszenie do składania ofert na zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w celu rozeznania rynku zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonywanie badań mikrobiologicznych i parametrów fizykochemicznych wody basenowej w Krytej Pływalni „Delfin”.

I Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest pobór próbek i wykonywanie badań mikrobiologicznych i parametrów fizykochemicznych wody basenowej w Krytej Pływalni „Delfin”, 43-430 Skoczów, ul. Górecka 2A (trzy niecki basenowe oraz prysznice), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 1230).

II Termin wykonania zamówienia: od 02.01.2024r. do 31.12.2024r.

III Informacja o ofercie:

 1. Na usługi będące przedmiotem oferty Laboratorium musi posiadać akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonywanie każdego badania odpowiadającemu metodykom referencyjnym analiz wody na pływalniach określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 1230) zwanego dalej rozporządzeniem.
 2. Laboratorium będzie samodzielnie pobierać próbki wody basenowej do badania,
  w miejscach ustalonych z Zamawiającym.
 3. Wykonawca, w razie konieczności będzie pobierał próbki wody poza ustalonym harmonogramem, w tym również w dni ustawowo wolne od pracy – soboty, niedziele
  i święta (czas reakcji na pobranie próbek wody od chwili zgłoszenia - do 24 h). Badania wykraczające poza zakres ilościowy przedstawiony w załączniku nr 1, rozliczane będą
  w oparciu o ceny określone w złożonej ofercie.
 4. Zamawiający przewiduje możliwość rozwiązania umowy w przypadku wyłączenia obiektu z użytkowania.
 5. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Górecka 2A, 43-430 Skoczów lub przesłać e-mailem na adres so@basendelfin.pl.
 6. Oferta powinna być wykonana w formie pisemnej i zawierać co najmniej podane niżej dane:
 • dane oferenta,
 • nazwę przedmiotu zamówienia,
 • datę sporządzenia oferty,
 • odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • cenę ofertową za realizację zadania, zawierającą:

- cenę jednostkową każdego badania,

- koszty dodatkowe potrzebne do realizacji zadania (np. koszty materiałów, dojazdów, transportu próbek itp.),

- cenę całkowitą wykonania zadania.

W cenie całkowitej wykonania zadania należy podać wartość netto i podatek VAT. Oferent nie zobowiązany do naliczania podatku VAT powinien przedstawić , oświadczenie o braku takiego zobowiązania.

 1. Minimalną przewidywaną ilość badań oraz częstotliwości i terminy pobierania próbek przedstawiono w Załączniku nr 1.
 2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty poświadczające posiadanie akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji na wykonywane badania.
 3. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie, że:
 • Wykonawca zapoznał się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnosi do nich uwag,
 • Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje odpowiednią bazą do wykonania przedmiotu zamówienia,
 • Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia.
 1. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 2. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.
 3. Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość unieważnienia opublikowanego ogłoszenia i niewyłonienia oferenta bez podania przyczyn oraz modyfikacji ogłoszenia do końca terminu składania ofert.
 4. Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów.

IV Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

V Termin złożenia oferty: do 20.12.2023r. do godziny 15:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

VI Przegląd ofert

Przegląd złożonych ofert nastąpi 21.12.2023r. W przypadku wyboru oferty, oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

VII Dodatkowych informacji udziela: Jolanta Matlak tel. 33 8531820 wew. 113.

Pliki do pobrania:

 • Załącznik nr 1

22.11.2023r. Na dostarczenie i montaż klimatyzatorów w Krytej Pływalni

Zaproszenie do składania ofert na zamówienie, którego wartość nie przekracza  kwoty 130 000 złotych

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do złożenia oferty cenowej (rozeznanie rynku) na dostarczenie i montaż klimatyzatorów do Krytej Pływalni „Delfin” w Skoczowie,  Górecka 2A.

1. Opis zamówienia usługi

Przedmiotem oferty jest dostarczenie i montaż w Krytej Pływalni „Delfin” w Skoczowie, ul. Górecka 2A, 43-430 Skoczów 2 klimatyzatorów przypodłogowo-podsufitowych o wydajności chłodzenia/grzania 7.0/8.0 kW.

2. Termin wykonania zamówienia: do 29.12.2023r.

3. Informacja o ofercie:

a) oferta powinna zawierać cenę za całość zamówienia,

b) pisemną ofertę należy złożyć na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji Górecka 2A, 43-430 Skoczów lub przesłać e-mailem na adres so@basendelfin.pl

c) niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

d) niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy,

e) Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość unieważnienia opublikowanego ogłoszenia, niewyłonienia oferenta bez podania przyczyn oraz modyfikacji ogłoszenia do końca terminu składania ofert,

f) Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów.

 4. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

 5. Termin złożenia oferty: do dnia 30.11.2023r.

 6.Przegląd ofert

Przegląd złożonych ofert nastąpi 01.12.2023r. W przypadku wyboru oferty, oferent zostanie poinformowany.

 7.Informacji udziela: Matlak Jolanta – tel. 33 853 18 20 wew.113.

30.10.2023r. Odśnieżanie parkingów przy Krytej Pływalni "Delfin" oraz przy Stadionie Miejskim w Skoczowiew sezonie zimowym 2023/2024

Zaproszenie do składania ofert na zamówienie, którego wartość nie przekracza  kwoty 130 000 złotych

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do złożenia oferty cenowej (rozeznanie rynku) na odśnieżanie parkingu przy Krytej Pływalni „Delfin” w Skoczowie ul. Górecka 2A w sezonie zimowym 2023/2024.

1. Opis zamówienia usługi

Przedmiotem oferty jest usługa odśnieżania parkingu przy krytej Pływalni „Delfin” w Skoczowie, ul. Górecka 2A, 43-430 Skoczów oraz parkingu przy pawilonie sportowym na Stadionie Miejskim, ul. Sportowa 6, 43-430 Skoczów w sezonie zimowym 2023/2024. Odśnieżanie należy wykonywać w porze nocnej, a w razie konieczności także w innej porze dnia - raport wykonanego odśnieżania podpisywać będą, każdorazowo po wykonaniu usługi pracownicy technicznej obsługi basenu dyżurujący całodobowo.

2. Termin wykonania zamówienia: od 15.11.2023r. do 31.03.2023r.

3. Informacja o ofercie:

a) oferta powinna zawierać cenę za 1 godzinę świadczenia usługi,

b) pisemną ofertę należy złożyć na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji Górecka 2A, 43-430 Skoczów lub przesłać e-mailem na adres so@basendelfin.pl,

c) niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

d) niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy,

e) Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość unieważnienia opublikowanego ogłoszenia, niewyłonienia oferenta bez podania przyczyn oraz modyfikacji ogłoszenia do końca terminu składania ofert,

f) Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów.

 4. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

 5. Termin złożenia oferty: do dnia 13.11.2023r.

 6. Przegląd ofert

Przegląd złożonych ofert nastąpi 14.11.2023r. W przypadku wyboru oferty, oferent zostanie poinformowany.

 7. Informacji udziela: Matlak Jolanta – tel. 33 853 18 20 wew.113.

 

20.06.2023r. Protokół nr 4 z postępowania nr NP/1 na rezerwację bloków torów pływackich na basenie sportowym w Krytej Pływalni „Delfin” w Skoczowie - etap III

 1. Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, że zakończono postępowanie nr NP/1 na rezerwację bloków torów pływackich na basenie sportowym w Krytej Pływalni „Delfin” w Skoczowie na prowadzenie komercyjnej nauki pływania w roku szkolnym 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026. W załączeniu przedstawiono protokół z otwarcia złożonych ofert cenowych w III etapie postępowania.
 2. Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania umowy na prowadzenie komercyjnej nauki pływania w Krytej Pływalni „Delfin” w Skoczowie w latach szkolnych 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 podpisały następujące podmioty:

1) Na prowadzenie zajęć na bloku torów nr 1: Firma Rekreacyjno-Handlowa Swim Sport Krzysztof Bury.

2) Na prowadzenie zajęć na bloku torów nr 2: Klub Sportowy Humansport Jacek Szczypka.

3) Na prowadzenie zajęć na bloku torów nr 3: Mac-Sport Marcin Macura.

4) Na prowadzenie zajęć na bloku torów nr 5: Firma Rekreacyjno-Handlowa Swim Sport Krzysztof Bury.

5) Na prowadzenie zajęć na bloku torów nr 6: Firma "Milanos" Tomasz Milanowski.

 Uwaga: W wyniku nierozstrzygnięcia postępowania blok torów nr 4  przeznaczono na potrzeby SOSiR.

Pliki do pobrania:

 • Załącznik nr 1: Protokół nr 4 z dnia 16.06.2023r.

13.06.2023r. Ogłoszenie III etapu postępowania nr NP/1 na temat godzin i ilości torów na basenie sportowym w Krytej Pływalni przeznaczonych na komercyjną naukę pływania

 1. W związku z nierozstrzygnięciem II etapu postępowania nr NP/1 na temat godzin i ilości torów na basenie sportowym w Krytej Pływalni „Delfin” przeznaczonych na komercyjną naukę pływania w zakresie bloku torów nr 4 informujemy, że Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji (SOSiR) ogłasza etap III postępowania.
 2. W III etapie postępowania mogą brać udział wyłącznie pomioty, które:
  • zostały zakwalifikowane do III etapu postępowania,
  • złożyły w terminie pisemne oświadczenie, że przystąpią do etapu III postępowania,
  • złożyły pisemne oświadczenie, że uczestnik zapoznał się z zasadami przeprowadzania postępowania oraz projektem umowy i nie wnosi do nich zastrzeżeń (w przypadku, gdy oświadczenie dany podmiot złożył w I etapie postępowania, oświadczenie w III etapie nie jest wymagane),
  • złożyły potwierdzenie wpłaty wadium (w przypadku, gdy dany podmiot wpłacił wadium w I lub II etapie postępowania i nie zostało ono przez SOSiR zwrócone, ponowna wpłata wadium nie jest wymagana).
 3. Na podstawie złożonych dokumentów w II etapie postępowania nr NP/1 na temat godzin i ilości torów na basenie sportowym w Krytej Pływalni „Delfin” przeznaczonych na komercyjną naukę pływania oraz zgodnie ze złożonymi oświadczeniami o przystąpieniu do III etapu postępowania następujące podmioty zakwalifikowane do III etapu postępowania składają oferty cenowe na niżej wymienione bloki:

Blok nr 4: LiSport Maciej Liszka - Skoczów.

Mac-Sport Marcin Macura – Ustroń.

 1. Podmiot zakwalifikowany do etapu III musi złożyć oferty cenowe na wszystkie bloki rezerwacji toru, na które złożył zapotrzebowanie w II etapie. W przeciwnym wypadku jego oferta nie będzie brana pod uwagę.
 2. Ofertę cenową w imieniu uczestnika może składać wyłącznie uczestnik lub osoba umocowana, która przedłoży stosowne pełnomocnictwo.
 3. Prosimy zainteresowane podmioty, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.06.2023r. do godziny 14:00, o złożenie w biurze Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
  (43-430 Skoczów, ul. Górecka 2A) ofert cenowych na rezerwację bloków torów zgodnie z pkt. 3 niniejszego ogłoszenia. Oferty cenowe złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.
 4. Oferty cenowe należy złożyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta cenowa na rezerwację bloku torów w roku szkolnym 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 - ETAP III”.
 5. Otwarcie kopert ze złożonymi ofertami cenowymi nastąpi w dniu 16.06.2023r. o godzinie 14:15 (salka konferencyjna w Krytej Pływalni „Delfin, 43-430 Skoczów,
  Górecka 2A).
 6. Oferowana przez oferenta cena nie może być mniejsza od ceny zaoferowanej przez oferenta w II etapie postępowania.
 7. W przypadku złożenia jednej oferty postępowanie jest ważne i obowiązuje cena podana przez oferenta.
 8. W przypadku złożenia większej ilości ofert na dany blok rezerwacji toru, SOSiR udostępni tor podmiotowi, który zaoferuje najwyższą cenę za godzinę udostepnienia toru.
 9. Zaoferowana przez oferenta stawka stanowić będzie kwotę opłaty za pojedynczą godzinę rezerwacji jednego toru, jaką będzie zobowiązany płacić oferent podczas całego okresu obowiązywania umowy.
 10. W przypadku niepodpisania umowy przez zwycięzcę III etapu w określonym terminie, SOSiR zastrzega sobie prawo do podpisania umowy z następnym oferentem, oferującym najlepsze warunki cenowe.
 11. Przewodniczący komisji ogłasza imię i nazwisko lub nazwę albo firmę, która zaoferowała najwyższą cenę za udostępnienie jednej godziny na pojedynczym torze.
 12. Jeżeli w III etapie nie zostanie wyłoniony podmiot (np. oferty cenowe znów będą identyczne) tor przejdzie na potrzeby SOSiR. W tym przypadku wadium zostanie zwrócone podmiotom biorącym udział w postępowaniu.
 13. Od poniedziałku do piątku do godz. 16.00 oferent za zarezerwowany tor będzie płacił 50% zaoferowanej kwoty.
 14. Oferent, który zwyciężył w postępowaniu zobowiązany jest do podpisania umowy na wszystkie bloki torów, na które złożył oferty cenowe.
 15. Wadium w wysokości 10000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) należy wpłacać przelewem na konto SOSiR nr: 32 8126 0007 0002 7166 2000 0030
  (w przypadku, gdy dany podmiot wpłacił wadium w I lub II etapie postępowania i nie zostało ono przez SOSiR zwrócone, ponowna wpłata wadium nie jest wymagana).
 16. Wadium zwraca się po 3 dniach po zakończeniu (rozstrzygnięciu) postępowania
  z zastrzeżeniem, że wadium wniesione przez oferenta, który postępowanie wygrał, zwraca się po podpisaniu umowy.
 17. Wadium ulega zatrzymaniu na rzecz Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:
  1. w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał postępowanie, od zawarcia umowy
   w terminie 5 dni od dnia zakończenia postępowania,
  2. w przypadku nie przystąpienia oferenta do kolejnego etapu postępowania, pomimo złożenia przez niego pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do kolejnego etapu postępowania.
 18. Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość unieważnienia opublikowanego ogłoszenia i niewyłonienia oferenta bez podania przyczyn oraz modyfikacji ogłoszenia do terminu otwarcia kopert (ofert).
 19. Dodatkowych informacji udziela Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, e-mail: so@basendelfin.pl lub tel. 33 853 18 20, wew.113.

Pliki do pobrania:

 • Załącznik nr 2 Oświadczenie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

LOKALIZACJA