Zamówienia publiczne

12.05.2023r. Ogłoszenie nr NP/1 na temat godzin i ilości torów na basenie sportowym w Krytej Pływalni przeznaczonych na komercyjną naukę pływania – etap I

1. Niniejszym informujemy, że Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji (SOSiR) na lata szkolne 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 na prowadzenie komercyjnej nauki pływania przeznacza tory w basenie sportowym.

2.
W postępowaniu mogą brać udział podmioty posiadające wpis w CEDIG lub KRS w zakresie organizowania i prowadzenia nauki pływania lub ratownictwa wodnego czy świadczenia usług rekreacyjnych w wodzie, z wyjątkiem:

a) podmiotów, które w okresie ostatnich 36 miesięcy, licząc od dnia ukazania się ogłoszenia na prowadzenie komercyjnej nauki pływania z grupami zorganizowanymi, złożyły w postępowaniu na prowadzenie komercyjnej nauki pływania z grupami zorganizowanymi na basenie w Krytej Pływalni „Delfin” najlepszą cenowo ofertę, a nie podpisały z SOSiR umowy lub rozwiązały umowę w trakcie jej trwania (nie dotyczy postępowania na prowadzenie komercyjnej nauki pływania z grupami zorganizowanymi na rok szkolny 2022/2023),

b) podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą w zakresie organizowania i prowadzenia nauki pływania lub ratownictwa wodnego czy świadczenia usług rekreacyjnych w wodzie krócej niż 6 miesięcy licząc od dnia opublikowania ogłoszenia o postępowaniu,

3. Ofertę w imieniu uczestnika może składać wyłącznie uczestnik lub osoba umocowana, która przedłoży stosowne pełnomocnictwo.

4. Dla potrzeb niniejszego postępowania tory pływackie na basenie sportowym scalono w bloki zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

5. Prosimy zainteresowane podmioty, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.05.2023r. do godziny 15:00, o złożenie w biurze Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
(ul. Górecka 2A) ofert na rezerwację bloków z uwzględnieniem godzin i torów przedstawionych w załączniku nr 4. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.

6. Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na rezerwację bloku torów w roku szkolnym 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 - ETAP I”.

7. Otwarcie kopert ze złożonymi zapotrzebowaniami nastąpi w dniu 24.05.2023r. o godzinie 14:15 (salka konferencyjna w Krytej Pływalni „Delfin”).

8. Za rezerwację jednej godziny toru obowiązuje cena zgodna z aktualnym cennikiem SOSiR.

9. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2, że uczestnik zapoznał się z zasadami przeprowadzania postępowania oraz projektem umowy i nie wnosi do nich zastrzeżeń oraz potwierdzenie wpłaty wadium.

10. Dla każdego bloku należy złożyć osobne zapotrzebowanie i wpłacić osobne wadium.

11. W przypadku, gdy na dany blok rezerwacji toru zgłosił się tylko jeden podmiot, przewodniczący komisji zamyka postępowanie i ogłasza imię i nazwisko lub nazwę albo firmę, której zostaną udostępnione tory na prowadzenie komercyjnej nauki pływania.

12. W przypadku, gdy na dany na blok rezerwacji toru zgłosił się więcej niż jeden podmiot, przewodniczący komisji ogłasza imię i nazwisko lub nazwy albo firmy, które zakwalifikowały się do II etapu postępowania.

13. W terminie do dwóch dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia postępowania, każdy podmiot, który zakwalifikował się do II etapu postępowania zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia, że przystąpi do etapu II (załącznik nr 3).

W przypadku braku złożenia w/w oświadczenia w określonym terminie, podmiot nie będzie brany pod uwagę w etapie II postępowania.

14. Podmiot zakwalifikowany do etapu II musi złożyć oferty cenowe na wszystkie bloki rezerwacji toru, na które złożył zapotrzebowanie w I etapie. W przeciwnym wypadku jego oferta nie będzie brana pod uwagę.

15. Od poniedziałku do piątku do godz. 16.00 oferent za zarezerwowany tor będzie płacił 50% zaoferowanej kwoty.

16. Oferent, który zwyciężył w postępowaniu zobowiązany jest do podpisania umowy na wszystkie tory lub określony przedział godzinowy rezerwacji toru lub blok rezerwacji toru, na które złożył oferty cenowe.

17. Wadium w wysokości 10000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) należy wpłacać przelewem na konto SOSiR nr: 32 8126 0007 0002 7166 2000 0030.

18. Wadium zwraca się po 3 dniach po zakończeniu (rozstrzygnięciu) postępowania z zastrzeżeniem, że wadium wniesione przez oferenta, który postępowanie wygrał, zwraca się po podpisaniu umowy.

19. Wadium ulega zatrzymaniu na rzecz Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:
a) w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał postępowanie, od zawarcia umowy
w terminie 5 dni od dnia zakończenia postępowania,

b) w przypadku nie przystąpienia oferenta do kolejnego etapu postępowania, pomimo złożenia przez niego pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do kolejnego etapu postępowania.

20. Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość unieważnienia opublikowanego ogłoszenia i niewyłonienia oferenta bez podania przyczyn oraz modyfikacji ogłoszenia do terminu otwarcia kopert (ofert).

21.Dodatkowych informacji udziela Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, e-mail: so@basendelfin.pl lub tel. 33 853 18 20, wew.113.

Pliki do pobrania:

 • Załącznik nr 1 Projekt umowy
 • Załącznik nr 2 Oświadczenie
 • Załącznik nr 3 Oświadczenie
 • Załącznik nr 4.1 Zestawienie torów/bloków
 • Załącznik nr 4.2 Zestawienie torów/bloków wersja graficzna
 • Załącznik nr 5 Zasady udostępniania torów w Krytej Pływalni "Delfin"

10.01.2023r. Obsługa i pielęgnacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie, ul. Górny Bór 20wej

Zaproszenie do składania oferty na zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w celu rozeznania rynku zaprasza do złożenia oferty cenowej na obsługę i pielęgnację boiska przy Szkole Podstawowej nr 8,

ul. Górny Bór 20 w Skoczowie.

1. Opis przedmiotu usługi

Obsługa i konserwacja boiska będzie polegać na dozorowaniu boiska w soboty, niedziele i święta każdego tygodnia w czasie trwania meczy i treningów, w tym wykonywanie następujących czynności:

 1. prowadzenie rezerwacji uczestników oraz prowadzenie ewidencji ilości osób korzystających z boiska,
 2. bieżąca konserwacja boiska (m.in. szczotkowanie, odśnieżanie, sprzątanie liści i śmieci),
 3. obsługa meczy piłkarskich (otwarcie terenu boiska, szatni, sprzątanie szatni), nadzór nad boiskiem, zamknięcie boiska i wyłączenie oświetlenia po zakończonych treningach i rozgrywkach,
 4. udostępnianie szatni i natrysków dla zawodników i utrzymaniu w nich porządku i czystości,
 5. sprzątaniu i utrzymywaniu czystości w pomieszczeniach wskazanych przez Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w budynku szkolnym i terenu wokół boiska,
 6. współpraca z klubami sportowymi i ustalanie grafików treningów.

Koszt paliwa do sprzętu pokryje Wykonawca.

Koszt odśnieżania wg oddzielnej kalkulacji.

2. Termin wykonania usługi: od 23.01.2023r. do 31.12.2023r.

3. Informacja o ofercie:

 1. niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 2. Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty,
 3. niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy,
 4. składający ofertę musi prowadzić działalność gospodarczą w tym zakresie,
 5. oferta za realizację zadania, powinna zawierać: miesięczną cenę ryczałtową (netto), koszt obsługi 1 meczu i koszt obsługi 1 treningu,
 6. Zamawiający przewiduje możliwość rozwiązania umowy za wypowiedzeniem,
 7. ofertę należy złożyć na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Górecka 2A, 43-430 Skoczów lub przesłać drogą elektroniczną na adres so@basendelfin.pl .

4. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

5. Termin złożenia oferty: do dnia 18.01.2023r. do godziny 15:00.

6. Przegląd ofert

Przegląd złożonych ofert nastąpi 19.01.2023r. W przypadku wyboru oferty, oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

7. Informacji udziela: Matlak Jolanta – tel. 33 853 18 20 wew.113

30.12.2022r. Unieważnienie ogłoszenia - Służba w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP) oraz ochrony przeciwpożarowej (p. poż.)

Niniejszym informujemy, że ogłoszenie z dnia 06.12.2022r. na świadczenie kompleksowej usługi polegającej na wykonywaniu zadań służby w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP) oraz ochrony przeciwpożarowej (p. poż.) zostaje unieważnione bez podania przyczyn.

06.12.2022r. Obsługa i pielęgnacja boiska w Wiślicy przy ul. Stadionowej

Zaproszenie do składania oferty na zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złoty

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w celu rozeznania rynku zaprasza do złożenia oferty cenowej na obsługę i pielęgnację boiska w Wiślicy przy ul. Stadionowej.

 1. Opis przedmiotu usługi

Ogólna obsługa i konserwacja boiska będzie polegać na:

 • systematycznym koszeniu boiska,
 • utrzymaniu ładu i porządku na płycie boiska i wokół niego,
 • naprawie płyty boiska po treningach i meczach,
 • nawożeniu boiska nawozami sztucznymi dostarczonymi przez Zamawiającego,
 • wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych murawy boiska,
 • naprawie sprzętów i wyposażenia.

Obsługa meczy i treningów

 • przygotowanie boiska do rozgrywania meczy (malowanie linii, założenie siatek na bramki) zgodnie z terminarzem rozgrywek,
 • obsługa meczy piłkarskich (otwarcie terenu boiska, szatni, sprzątanie szatni), nadzór nad boiskiem, zamknięcie boiska i wyłączenie oświetlenia po zakończonych treningach i rozgrywkach,

W celu koszenia trawy na boisku oraz terenów przyległych Wykonawca będzie korzystać z własnego sprzętu (kosiarki). Koszt paliwa do kosiarki pokryje Wykonawca.

Wywóz i utylizacja odpadów biologicznych powstałych lub zebranych w wyniku wykonywania zamówienia (skoszonej trawy, zebranych liści) - we własnym zakresie i na własny koszt.

2. Termin wykonania usługi: od 02.01.2023r. do 31.12.2023r.

3. Informacja o ofercie:

 • niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 • Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość unieważnienia opublikowanego ogłoszenia, niewyłonienia oferenta bez podania przyczyn oraz modyfikacji ogłoszenia do końca terminu składania ofert,
 • niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy,
 • składający ofertę musi prowadzić działalność gospodarczą w tym zakresie,
 • oferta za realizację zadania, powinna zawierać:

w zakresie ogólnej obsługi i konserwacji boiska

 • miesięczną cenę ryczałtową (netto),

w zakresie obsługi meczy i treningów

 • koszt obsługi 1 meczu i koszt obsługi 1 treningu,
 • Zamawiający przewiduje możliwość rozwiązania umowy za wypowiedzeniem,
 • ofertę należy złożyć na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Górecka 2A, 43-430 Skoczów lub przesłać drogą elektroniczną na adres so@basendelfin.pl .

4. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

5.Termin złożenia oferty: do dnia 28.12.2022r. do godziny 15:00.

6. Przegląd ofert

Przegląd złożonych ofert nastąpi 29.12.2022r. W przypadku wyboru oferty, oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

7.Informacji udziela: Matlak Jolanta – tel. 33 853 18 20 wew.113

06.12.2022r. Konserwacja dźwigu osobowego

Zaproszenie do składania ofert na zamówienie, którego wartość nie przekracza  kwoty 130 000 złotych

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do złożenia oferty cenowej (rozeznanie rynku) na konserwację dźwigu osobowego.

 1. Opis zamówienia usługi

Przedmiotem oferty są przeglądy konserwacyjno-naprawcze dźwigu osobowego (wyprodukowanego przez firmę PUHP „Pilawa” w Kołobrzegu - 3 przystanki, 3 dojścia, udźwig 630 kg) w Krytej Pływalni „Delfin”, 43-430 Skoczów, ul. Górecka 2A, zgodnie z Instrukcją konserwacji i obsługi elektrycznych dźwigów pionowych oraz przepisami Urzędu Dozoru Technicznego.

2. Termin wykonania zamówienia: od 02.01.2023r. do 31.12.2023r.

3. Informacja o ofercie:

a) oferta powinna zawierać cenę za 1 miesiąc świadczenia usługi i warunki konserwacji,

b) pisemną ofertę należy złożyć na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji Górecka 2A, 43-430 Skoczów lub przesłać e-mailem na adres so@basendelfin.pl,

c) niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

d) niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy,

e) Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość unieważnienia opublikowanego ogłoszenia, niewyłonienia oferenta bez podania przyczyn oraz modyfikacji ogłoszenia do końca terminu składania ofert,

f) Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów.

 4. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

 5. Termin złożenia oferty: do dnia 20.12.2022r.

 6. Przegląd ofert

Przegląd złożonych ofert nastąpi 21.12.2022r. W przypadku wyboru oferty, oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 7. Informacji udziela: Matlak Jolanta – tel. 33 853 18 20 wew.113.

06.12.2022r. Dostarczanie środków do uzdatniania wody basenowej

Zaproszenie do składania ofert na zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych

 

W ramach rozeznania rynku Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do przesłania oferty cenowej na zaopatrywanie w środki do uzdatniania wody.

I.  Opis przedmiotu oferty:

Przedmiotem oferty jest dostarczanie niżej wymienionych produktów:

Lp.

Nazwa środka

Szacunkowe roczne zużycie

1.

Środek do ciągłej dezynfekcji wody basenowej zawierający ok. 15% aktywnego chloru – płynny

17500 kg

2.

Środek do obniżania pH wody zawierający ok. 50% kwasu siarkowego - płynny

1300 kg

3.

Środek do koagulacji (chlorek wodorotlenku glinu) - płynny

3300 kg

4.

Środek do zwalczania alg, grzybów i bakterii w wodzie basenowej

210 kg

Na wymienione środki chemiczne wymagany jest Atest Państwowego Zakładu Higieny oraz karty charakterystyki. Realizacja dostawy w ciągu 3 dni od telefonicznego zgłoszenia zamówienia, własnym środkiem transportu na koszt Dostawcy. Pojemniki na środki do uzdatniania wody winny być szczelnie zamknięte i właściwie oznaczone. Przy każdej kolejnej dostawie Dostawca odbiera puste pojemniki po środkach.

II.Termin wykonania zamówienia: od 02.01.2023r. do 31.12.2023r.

II.I Informacja o ofercie:

 1. Oferta powinna zawierać cenę jednostkową (netto) za 1 kg wraz z wyszczególnieniem proponowanych środków chemicznych.
 2. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 3. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.
 4. Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość unieważnienia opublikowanego ogłoszenia i niewyłonienia oferenta bez podania przyczyn oraz modyfikacji ogłoszenia do końca terminu składania ofert.
 5. Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów.
 6. Zamawiający przewiduje możliwość rozwiązania umowy w przypadku wyłączenia obiektu Krytej Pływalni „Delfin” z użytkowania.
 7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Górecka 2A, 43-430 Skoczów lub przesłać e-mailem na adres so@basendelfin.pl.

IV.  Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

V.  Termin złożenia oferty: do 28.12.2022r. do godziny 15:00.

VI. Przegląd złożonych ofert nastąpi 29.12.2022r. W przypadku wyboru oferty, oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

VII. Informacji udziela: Jolanta Matlak – tel. 33 853 18 20 wew. 113.

06.12.2022r. Wykonywanie badań mikrobiologicznych i parametrów fizykochemicznych wody basenowej w Krytej Pływalni „Delfin”

Zaproszenie do składania ofert na zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w celu rozeznania rynku zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonywanie badań mikrobiologicznych i parametrów fizykochemicznych wody basenowej w Krytej Pływalni „Delfin”.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest pobór próbek i wykonywanie badań mikrobiologicznych i parametrów fizykochemicznych wody basenowej w Krytej Pływalni „Delfin”, 43-430 Skoczów, ul. Górecka 2A (trzy niecki basenowe oraz prysznice), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 1230).

II. Termin wykonania zamówienia: od 02.01.2023r. do 31.12.2023r.

III. Informacja o ofercie:

 1. Na usługi będące przedmiotem oferty Laboratorium musi posiadać akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonywanie każdego badania odpowiadającemu metodykom referencyjnym analiz wody na pływalniach określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 1230) zwanego dalej rozporządzeniem.
 2. Laboratorium będzie samodzielnie pobierać próbki wody basenowej do badania, w miejscach ustalonych z Zamawiającym.
 3. Wykonawca, w razie konieczności będzie pobierał próbki wody poza ustalonym harmonogramem, w tym również w dni ustawowo wolne od pracy – soboty, niedziele
  i święta (czas reakcji na pobranie próbek wody od chwili zgłoszenia - do 24 h). Badania wykraczające poza zakres ilościowy przedstawiony w załączniku nr 1, rozliczane będą w oparciu o ceny określone w złożonej ofercie.
 4. Zamawiający przewiduje możliwość rozwiązania umowy w przypadku wyłączenia obiektu z użytkowania.
 5. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Górecka 2A, 43-430 Skoczów lub przesłać e-mailem na adres so@basendelfin.pl.
 6. Oferta powinna być wykonana w formie pisemnej i zawierać co najmniej podane niżej dane:
 • dane oferenta,
 • nazwę przedmiotu zamówienia,
 • datę sporządzenia oferty,
 • odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • cenę ofertową za realizację zadania, zawierającą:

- cenę jednostkową każdego badania,

- koszty dodatkowe potrzebne do realizacji zadania (np. koszty materiałów, dojazdów, transportu próbek itp.),

- cenę całkowitą wykonania zadania.

W cenie całkowitej wykonania zadania należy podać wartość netto i podatek VAT. Oferent nie zobowiązany do naliczania podatku VAT powinien przedstawić , oświadczenie o braku takiego zobowiązania.

7. Minimalną przewidywaną ilość badań oraz częstotliwości i terminy pobierania próbek przedstawiono w Załączniku nr 1.

8. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty poświadczające posiadanie akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji na wykonywane badania.

9. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie, że:

 • Wykonawca zapoznał się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnosi do nich uwag,
 • Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje odpowiednią bazą do wykonania przedmiotu zamówienia,
 • Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia.

10. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

11.Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

12.Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość unieważnienia opublikowanego ogłoszenia i niewyłonienia oferenta bez podania przyczyn oraz modyfikacji ogłoszenia do końca terminu składania ofert.

13. Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów.

IV. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

V. Termin złożenia oferty: do 20.12.2022r. do godziny 12:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

VI. Przegląd ofert

Przegląd złożonych ofert nastąpi 21.12.2022r. W przypadku wyboru oferty, oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

VII. Dodatkowych informacji udziela: Jolanta Matlak tel. 33 8531820 wew. 113.

Pliki do pobrania:

 • Załącznik nr 1

06.12.2022r. Służba w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP) oraz ochrony przeciwpożarowej (p. poż.)

Zaproszenie do składania ofert na zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych

 W ramach rozeznania rynku Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do przesłania oferty cenowej na świadczenie kompleksowej usługi polegającej na wykonywaniu zadań służby w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP) oraz ochrony przeciwpożarowej (p. poż.)

 1. Opis przedmiotu usługi

Przedmiotem usługi jest:

 • wykonywanie zadań należących do służby bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z art. 23711 Kodeksu pracy, które obejmują czynności wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2022, poz. 1510 z późn. zm.)
 • pełnienie funkcji doradczej, organizacyjnej i kontrolnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej wynikającej z art. 4, Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r, o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz. 2057),
 • przeprowadzanie obligatoryjnych szkoleń wstępnych i okresowych w zakresie BHP oraz p.poż. dla pracowników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.), bez względu na ilość osób,
 • przygotowywanie sprawozdań z zakresu korzystania ze środowiska,
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej,
 • tworzenie wszelkich wymaganych prawem instrukcji BHP,
 • analiza konieczności wykonywania badań środowiska pracy,
 • współdziałanie w reprezentowaniu SOSiR podczas kontroli: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej,
 • przeprowadzanie 4 razy w roku kompleksowej kontroli warunków pracy, przestrzegania przepisów i zasad bhp. oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej,
 • organizowanie próbnych ewakuacji oraz sporządzanie odpowiednich raportów,
 • opracowywanie i aktualizowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (2 obiekty – 2 instrukcje),
 • przygotowanie pracowników do prowadzenia akcji ratowniczej,
 • opracowywania dokumentacji oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Skoczowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

2. Termin wykonania usługi: od 02.01.2023r. do 31.12.2023r.

3. Informacja o ofercie:

a) oferta powinna zawierać cenę (netto) za 1 rok (w rozbiciu na miesiące),

b) każdy oferent składający ofertę zobowiązany jest:

 • prowadzić czynną działalność gospodarczą,
 • posiadać aktualny wpis do rejestru placówek kształcenia ustawicznego,
 • posiadać ważne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej w zakresie wynikającym z art. 4 ust. ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r, o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2022 poz. 2057),
 • udokumentować doświadczenie zawodowe w zakresie zamawianej usługi w ostatnich 3 latach w zakładach pracy zatrudniających powyżej 20 osób.

c) do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie, że:

 • Wykonawca zapoznał się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnosi do nich uwag,
 • Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje odpowiednią bazą do wykonania przedmiotu zamówienia,
 • Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia.

d) niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

e) niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy,

f) Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość unieważnienia opublikowanego ogłoszenia, niewyłonienia oferenta bez podania przyczyn oraz modyfikacji ogłoszenia do końca terminu składania ofert,

g) ofertę należy złożyć na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Górecka 2A, 43-430 Skoczów lub przesłać drogą elektroniczną na adres so@basendelfin.pl .

4. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena

5.Termin złożenia oferty: do 20.12.2022r. do godziny 15:00.

6. Przegląd ofert

Przegląd złożonych ofert nastąpi 21.12.2022r. W przypadku wyboru oferty, oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 7. Informacji udziela: Jolanta Matlak – tel. 33 853 18 20 wew. 113.

 

 

 

 

 

07.10.2022r. Ogłoszenie na temat przeznaczenia dodatkowych torów w basenie sportowym na komercyjną naukę pływania

1. Niniejszym informujemy, że Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji (SOSiR) w roku szkolnym 2022/2023 na prowadzenie komercyjnej nauki pływania przeznacza dodatkowe tory w basenie sportowym wg załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

2. Prosimy zainteresowane podmioty, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.10.2022r. do godziny 12:00, o złożenie w biurze Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (ul. Górecka 2A) propozycji rezerwacji torów, z uwzględnieniem godzin i torów przedstawionych w załączniku nr 1. Zapotrzebowania należy złożyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Zapotrzebowanie na rezerwację torów w basenie sportowym”

Wnioski złożone po tym terminie nie będą uwzględniane.

 3. Otwarcie kopert ze złożonymi zapotrzebowaniami nastąpi w dniu 14.10.2022r. o godzinie 12:15 (salka konferencyjna w KP „Delfin”).

4. W przypadku złożenia zapotrzebowania przez dwa lub więcej podmioty na ten sam tor w tych samych godzinach tor, w trybie rozeznania rynku, zostanie przydzielony firmie oferującej najlepsze warunki cenowe.

W sytuacji dwukrotnego nie wyłonienia podmiotu, tor przejdzie na potrzeby SOSiR.

 5. Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość unieważnienia opublikowanego ogłoszenia i niewyłonienia oferenta bez podania przyczyn oraz modyfikacji ogłoszenia do terminu otwarcia kopert (ofert).

 6. Dodatkowych informacji udziela Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, tel. 33 853 18 20, wew.113.

Pliki do pobrania:

 • Załacznmik nr 1

08.09.2022r. Unieważnienie ogłoszenia na temat godzin i ilości torów na basenie rekreacyjnym w Krytej Pływalni przeznaczonych na komercyjną naukę pływania

Niniejszym informujemy, że ogłoszenie z dnia 01.08.2022r. dotyczące godzin i ilości torów na basenie rekreacyjnym w Krytej Pływalni "Delfin" przeznaczonych na komercyjną naukę pływania w roku szkolnym 2022/2023 zostaje unieważnione bez podania przyczyn.

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

LOKALIZACJA