Zamówienia publiczne

01.09.2017r. Ogłoszenie o wyborze oferty

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, że

 1. W postępowaniu którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro na wykonanie projektu technicznego schodów krętych (spiralnych) umożliwiających wejście klientom na podest startowy zjeżdżalni rurowej, wraz z obliczeniami wytrzymałościowymi oraz uzyskaniem odpowiednich zezwoleń techniczno-prawnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie, potrzebnych do wymiany istniejących schodów, wybrana została firma: "Treger" Projektowanie Konstrukcji Budowlanych Nadzory, Przeglądy Arkadiusz Kłapa, ul. Nowy Świat 6, 32-020 Wieliczka.
 2. W postępowaniu którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro na dostawę i montaż systemu kierowania ruchem klientów korzystających ze zjeżdżalni wodnej rurowej, składającego się z bramki obrotowej i barierki uniemożliwiającej obejście bramki oraz systemu automatycznego pomiaru czasu zjazdu zjeżdżalnią wodną rurową z wyświetlaniem aktualnego wyniku, wybrana została firma BxSystem s.c. Z. Grzesik, K Molek, ul. Ciasna, 35-232 Rzeszów.

11.08.2017r. Montaż systemu kierowania ruchem klientów korzystających ze zjeżdżalni wodnej

Zaproszenie do składania ofert na zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w celu rozeznania rynku zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę i montaż systemu kierowania ruchem klientów korzystających ze zjeżdżalni wodnej rurowej, składającego się z bramki obrotowej i barierki uniemożliwiającej obejście bramki oraz systemu automatycznego pomiaru czasu zjazdu zjeżdżalnią wodną rurową z wyświetlaniem aktualnego wyniku.

I Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem oferty jest:

 1. Dostawa i montaż bramki obrotowej (umożliwiającej włączenie pracy dwukierunkowej w sytuacjach awaryjnych) przed wejściem na schody zjeżdżalni wodnej, wyposażonej w świetlne piktogramy (zielony, czerwony). Bramka musi być wykonana ze stali chromoniklowej z dodatkiem molibdenu (praca w środowisku mokrym, agresywnym). Bramkę obrotową i barierkę zabezpieczającą należy zamontować przed schodami krętymi (spiralnymi) umożliwiającymi wejście klientów na podest startowy zjeżdżalni wodnej rurowej w Krytej Pływalni „Delfin” w Skoczowie. System powinien sterować bramką w następujący sposób:

a. w momencie rozpoczęcia zjazdu klienta bramka powinna zwolnić ramię (sygnalizując to zielonym piktogramem) i umożliwić wejście jednego klienta na schody zjeżdżalni,

b. w momencie wejścia klienta na podest startowy piktogram umieszczony nad wlotem do rury zjeżdżalni powinien sygnalizować możliwość rozpoczęcia zjazdu jeśli poprzedni zjeżdżający zakończył swój przejazd. Jeśli poprzednik nie zakończył zjazdu sygnalizacja nad rurą powinna wyświetlać znak (czerwony) zakazu rozpoczęcia zjazdu. Sygnał powinien się zmienić w momencie zakończenia zjazdu poprzednika.

2. Dostawa i montaż barierki, zabezpieczającej przed możliwością obejścia bramki, wykonanej ze stali chromoniklowej z dodatkiem molibdenu.

3. Dostawa i montaż systemu automatycznego pomiaru czasu zjazdu zjeżdżalnią wodną rurową z wyświetlaniem aktualnego wyniku.

 II Termin wykonania zamówienia: 30.09.2017r.

 III Informacja o ofercie:

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do dnia 28.08.2017r. na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Górecka 2A, 43-430 Skoczów lub przesłać e-mailem na adres so@basendelfin.pl.
 2. Oferta powinna być wykonana w formie pisemnej i zawierać co najmniej podane niżej dane:
 • dane oferenta,
 • nazwę przedmiotu zamówienia,
 • datę sporządzenia oferty,
 • odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • cenę całkowitą wykonania zadania.

W cenie całkowitej wykonania zadania należy podać wartość netto i podatek VAT. Oferent nie zobowiązany do naliczania podatku VAT powinien przedstawić , oświadczenie o braku takiego zobowiązania.

3. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie, że:

 • Wykonawca zapoznał się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnosi do nich uwag,
 • Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje odpowiednią bazą do wykonania przedmiotu zamówienia,
 • Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia.

4. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

5. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

6. Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty.

7. Zamawiający podda ocenie oferty nie podlegające odrzuceniu. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

8. Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów.

9. Dodatkowych informacji udziela: Jolanta Matlak tel. 33 8531820 wew. 113.

 IV Przegląd ofert

Przegląd ofert nastąpi w dniu 29.08.2017r. W przypadku wyboru oferty, oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Pliki do pobrania:

 • Zdjęcia: Wejście na schody i podest startowy zjeżdżalni

09.08.2017r. Wykonanie projektu technicznego schodów

Zaproszenie do składania ofert na zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w celu rozeznania rynku zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektu technicznego schodów krętych (spiralnych) umożliwiających wejście klientom na podest startowy zjeżdzalni rurowej, wraz z obliczeniami wytrzymałościowymi oraz uzyskaniem odpowiednich zezwoleń techniczno-prawnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie, potrzebnych do wymiany istniejących schodów.

 I Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem oferty jest:

1. Wykonanie projektu technicznego schodów krętych (spiralnych) umożliwiających wejście klientom na podest startowy zjeżdzalni rurowej, wraz z obliczeniami wytrzymałościowymi oraz uzyskaniem odpowiednich zezwoleń techniczno-prawnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie, potrzebnych do wymiany istniejących schodów.

2. Opracowanie kosztorysu wykonania i montażu zaprojektowanych schodów (w kosztorysie należy uwzględnić koszt demontażu istniejących schodów).

3. Warunki jakie powinny spełniać schody (podane parametry odpowiadają schodom aktualnie eksploatowanym):

 • rodzaj: kręte (spiralne), prawoskrętne
 • materiał: stal ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo (kolor do uzgodnienia)
 • balustrada (poręcz): średnica pochwytu ok. 42 mm, wysokość ok. 1150 mm
 • wysokość schodów od podłogi do podestu startowego H=8600 mm
 • liczba schodów: 42, w połowie wysokości schodów podest (spocznik)
 • średnica schodów: Dmax.= 2100 mm (prześwit wewnątrz wieży: 3000 x 2300 mm)
 • wysokość stąpnięcia S=200 mm
 • średnica rury centralnej d=130 mm
 • długość rury powyżej pomostu startowego A=1140 mm (odległość do stropu 2200 mm)
 • powierzchnia stopni bezpieczna dla bosych stóp i utrudniająca poślizg
 • konstrukcja schodów musi zapewniać wytrzymałość, stabilność i bezpieczeństwo korzystającym zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami i normami.

 II Termin wykonania zamówienia: 31.10.2017r.

 III Informacja o ofercie:

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do dnia 28.08.2017r. na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Górecka 2A, 43-430 Skoczów lub przesłać e-mailem na adres so@basendelfin.pl.

2. Oferta powinna być wykonana w formie pisemnej i zawierać co najmniej podane niżej dane:

 • dane oferenta,
 • nazwę przedmiotu zamówienia,
 • datę sporządzenia oferty,
 • odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • cenę całkowitą wykonania zadania, w cenie całkowitej wykonania zadania należy podać wartość netto i podatek VAT. Oferent nie zobowiązany do naliczania podatku VAT powinien przedstawić , oświadczenie o braku takiego zobowiązania.

3. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie, że:

 • Wykonawca zapoznał się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnosi do nich uwag,
 • Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje odpowiednią bazą do wykonania przedmiotu zamówienia,
 • Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia.

4. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

5. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

6. Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty.

7. Zamawiający podda ocenie oferty nie podlegające odrzuceniu. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

8. Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów.

9. Dodatkowych informacji udziela: Jolanta Matlak tel. 33 8531820 wew. 113.

 IV Przegląd ofert

Przegląd oferty nastąpi w dniu 29.08.2017r. W przypadku wyboru oferty, oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 

Pliki do pobrania:

 • Schemat i zdjęcia istniejących schodów

09.08.2017r. Przycięcie żywopłotu

Zaproszenie do składania ofert na zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do złożenia oferty cenowej (rozeznanie rynku) na przycięcie żywopłotu.

 1. Opis przedmiotu usługi:

Przedmiotem oferty jest przycięcie około 80 m bieżących żywopłotu (z graba) przy ogrodzeniu na Stadionie Miejskim „Beskid” im .R. Kukucza w Skoczowie przy
ul. Sportowej 6. Zakres rzeczowy robot obejmuje również uprzątnięcie terenu wraz z wywozem pędów i ich zagospodarowaniem.

 1. Termin wykonania usługi: od 21.08.2017r. do 01.09.2017r.
 1. Informacja o ofercie:
  a) oferta powinna zawierać cenę netto za 1 m2 przycięcia żywopłotu,

  b) pisemną ofertę należy złożyć na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Górecka 2A, 43-430 Skoczów lub przesłać e-mailem na adres so@basendelfin.pl,
  c) niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
  d) niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy,
  e) Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty,
 1. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.
 1. Termin złożenia oferty: do 17.08.2017r. do godziny 15:00.
 2. Przegląd ofert: Przegląd złożonych ofert nastąpi 18.08.2017r. W przypadku wyboru oferty, oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
 1. Informacji udziela: Jolanta Matlak – tel. 33 853 18 20 wew. 113.

06.06.2017r. Ogłoszenie na temat godzin i ilości torów na basenie w Krytej Pływalni przeznaczonych na komercyjną naukę pływania

Niniejszym informujemy, że Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji (SOSiR) w roku szkolnym 2017/2018 na prowadzenie komercyjnej nauki pływania przeznacza tory na basenie sportowym i basenie rekreacyjnym wg załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Prosimy zainteresowane podmioty, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.06.2017r. do godziny 15:00, o złożenie w biurze Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odpowiednich propozycji rezerwacji torów, z uwzględnieniem godzin i torów przedstawionych w załączniku nr 1.

       Wnioski złożone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W przypadku złożenia zapotrzebowania przez dwa lub więcej podmioty na ten sam tor w tych samych godzinach tor, w trybie rozeznania rynku, zostanie przydzielony firmie oferującej najlepsze warunki cenowe.

W sytuacji dwukrotnego nie wyłonienia podmiotu, tor przejdzie na potrzeby SOSiR. 

Dodatkowych informacji udziela Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, tel. 33 853 18 20, wew.113

 

 

Pliki do pobrania:

 • Załącznik nr 1 do ogłoszenia z dnia 06.06.2017r.

Przetarg na najem lokalu

Dyrektor Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu znajdującego się w Skoczowie przy ulicy Sportowej 6 (pawilon sportowy Stadionu Miejskiego) o powierzchni 47 m2 (w skład lokalu wchodzą dwa pomieszczenia) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomiczno-handlowej.

Cena wywoławcza za 1 m2:        4,50 zł + VAT

Lokal będzie udostępniony do oglądania od 23.01.2017r. od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 12:00.

Wadium w wysokości 200,00 zł należy wpłacić w kasie głównej (biuro) Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Górecka 2A, do dnia 17.02.2017r. do godz. 15:00.

Przetarg odbędzie się w dniu 20.02.2017r. o godz. 12:00 w siedzibie Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Górecka 2A – w sali C06 (galeria).

Najemca zobowiązany będzie dodatkowo do uiszczenia podatku od nieruchomości w związku z najmem lokalu oraz opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych bezpośrednio na rachunek Urzędu Miejskiego w Skoczowie.

Lokal wynajęty będzie na czas określony - maksymalnie 3 lata od dnia podpisania umowy.

Najemca zobowiązany będzie również dodatkowo do uiszczenia Wynajmującemu naliczanych miesięcznie opłat za zużycie mediów (np. energia elektryczna, gaz, woda, ścieki, ogrzewanie, itp.).

W przetargu może brać udział każdy z wyjątkiem:

 • przedsiębiorców, którzy mieli zawarte umowy najmu z Gminą Skoczów lub Skoczowskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji i została rozwiązana umowa najmu z ich winy,
 • osób, które w poprzednich przetargach wygrały lokale, a nie podpisały umowy,
 • przedsiębiorców, którzy wypowiedzieli umowę najmu, a po jej rozwiązaniu nie wydali Gminie Skoczów lub Skoczowskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji lokalu w stanie wolnym od osób i rzeczy.

W przypadku odmowy zawarcia umowy najmu po przeprowadzonym przetargu w terminie 3 dni wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Przy zawieraniu umowy z osobą, która wygrała przetarg wymagana będzie od tej osoby wpłata kaucji w wysokości trzykrotnego, wylicytowanego w przetargu czynszu (+VAT). Kaucja ta będzie stanowiła dla Wynajmującego zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy przez Najemcę. Kwota ta zostanie wpłacona na konto lokacyjne w Banku Spółdzielczym w Skoczowie i zwrócona wraz z odsetkami w terminie 14 dni od daty wydania lokalu po zakończeniu umowy najmu, po ewentualnym potrąceniu należności Wynajmującego.

 Informacji udziela Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skoczowie, ul. Górecka 2A, tel. 33 8531820 w. 103.

Dyrektor Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny.

 

Serwisowanie urządzeń komputerowych oraz pełnienie funkcji ABI

Zaproszenie do składania ofert na zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych róenowartości kwoty 30 000 euro

Skoczowski Ośrodek Sportu  i Rekreacji zaprasza do złożenia oferty cenowej (rozeznanie rynku) na serwisowanie urzadzeń komputerowych oraz pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) zgodnie z obowiazującymi przepisami.

 1. Opis przedmiotu zamowienia.

1.1 Opieka serwisowa polegać będzie na:

 • serwisowaniu znajdujących się w siedzibie Zamawiającego następujących urzadzeń: 4 laptopów, 12 zestawów komputerów stacjonarnych,
 • serwisowaniu oprogramowania znajdującego sie na tych urządzeniach.

Do obowiązkow Wykonawcy należeć będzie również:

 • przegląd każdego z urządzeń, konserwacja mechaniczna, czyszczenie 1 raz na kwartał, czynności te będą wykonywane w terminie dogodnym dla Zamawiającego tj. po godzinach zamknięcia obiektu,
 • doradztwo z zakresu technologii informatycznych,
 • konfigurowanie nowych urządzeń w sieci w obiekcie,
 • naprawa sprzętu komputerowego wymienionego w umowie, czas realizacji na wezwanie 2 godziny nie dłużej jednak niż 24 godziny (w dniu roboczym),
 • gwarantowanie sprzętu zastępczego w przypadku wystąpienia awarii, która będzie wymagała serwisu zewnętrznego.

1.2 Wykonawca będzie pełnił obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) w Skoczowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.

       2. Termin wykonania zamówienia: od 01.02.2017r. do dnia 31.12.2017r.

       3. Informacje o ofercie.

a) każdy oferent składający ofertę zobowiązany jest:

 • prowadzić czynną działalność gospodarczą w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia,
 • w zakresie opieki serwisowej - dołączyć co najmniej 3 referencje potwierdzające jakość, zakres i terminowość zrealizowanych w/w usług,
 • w zakresie pełnienia obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji - dołączyć oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymagania określone w art. 36a, ust. 5 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

b) oferta za wykonanie przedmiotu zamówienia powinna zawierać cenę (netto) w dwóch pozycjach:

 • usługi serwisowe - miesięcznie,
 • pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji - miesięcznie.

c) niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

d) niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy,

e) Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty,

f) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postepowaniu, w szczególności:

 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Spełnienie warunków Wykonawca potwierdza odpowiednimi oświadczeniami.

g) ofertę należy złożyć na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul Górecka 2A, 43-430 Skoczów lub przesłać drogą elektroniczną na adres so@basendelfin.pl.

   4. Termin złożenia oferty: do 20.01.2017r. do godziny 15:00.

   5. Przegląd ofert

Przeglad ofert nastąpi w dniu 23.01.2017r.

   6. Kryteria oceny ofert:

 • cena (ocena 60%),
 • doświadczenie firmy w realizacji podobnych projektów (ocena 40%).

   7. Informacj udziela: Jolanta Matlak - so@basendelfin.pl lub tel. 338531820 wew. 113

 

Służba w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej

Zaproszenie do składania ofert na zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 W ramach rozeznania rynku Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do przesłania oferty cenowej na świadczenie kompleksowej usługi polegającej na wykonywaniu zadań służby w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP) oraz ochrony przeciwpożarowej (p. poż.)

1. Opis przedmiotu usługi

Przedmiotem usługi jest:

- wykonywanie zadań należących do służby bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z art. 23711 Kodeksu pracy, które obejmują czynności wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.)

-  pełnienie funkcji doradczej, organizacyjnej i kontrolnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej wynikającej z art. 4, Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r, o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2016 poz. 191 z późn. zm.),

-  przeprowadzanie obligatoryjnych szkoleń wstępnych i okresowych w zakresie BHP oraz p.poż. dla pracowników zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.), bez względu na ilość osób,

-   przygotowywanie sprawozdań z zakresu korzystania ze środowiska,

-  sporządzanie dokumentacji powypadkowej,

-   tworzenie wszelkich wymaganych prawem instrukcji BHP,

-  analiza konieczności wykonywania badań środowiska pracy,

-   współdziałanie w reprezentowaniu SOSiR podczas kontroli: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej,

-   przeprowadzanie 4 razy w roku kompleksowej kontroli warunków pracy, przestrzegania przepisów i zasad bhp. oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej,

-   organizowanie próbnych ewakuacji oraz sporządzanie odpowiednich raportów,

-   opracowywanie i aktualizowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (2 obiekty – 2 instrukcje),

-   przygotowanie pracowników do prowadzenia akcji ratowniczej,

-  opracowywania dokumentacji oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Skoczowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

 2. Termin wykonania usługi: od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

 3. Informacja o ofercie:

a)      oferta powinna zawierać cenę (netto) za 1 rok (w rozbiciu na miesiące),

b)      każdy oferent składający ofertę zobowiązany jest:

· prowadzić czynną działalność gospodarczą,

· posiadać aktualny wpis do rejestru placówek kształcenia ustawicznego,

· posiadać ważne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej w zakresie wynikającym z art. 4 ust. ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r, o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2016 poz. 191 z późn. zm.),

· udokumentować doświadczenie zawodowe w zakresie zamawianej usługi w ostatnich 3 latach w zakładach pracy zatrudniających powyżej 20 osób.

c)  niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

d)  niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy,

e)  Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty,

f) ofertę należy złożyć na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Górecka 2A, 43-430 Skoczów lub przesłać drogą elektroniczną na adres so@basendelfin.pl .

4. Termin złożenia oferty: do 29.12.2016r. do godziny 15:00.

 5. Przegląd ofert

Przegląd złożonych ofert nastąpi 30.12.2016r. W przypadku wyboru oferty, oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 6. Informacji udziela: Jolanta Matlak – tel. 33 853 18 20 wew. 113.

 

Obsługa wyciągu narciarskiego orczykowego

Zaproszenie do składania ofert na zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 W ramach rozeznania rynku Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do przesłania oferty cenowej na świadczenie usługi na obsługę wyciągu narciarskiego orczykowego.

1. Opis przedmiotu usługi
Przedmiotem oferty jest obsługa wyciągu narciarskiego „Pod Dębem” typu „Polglob 1T” znajdującego się na stoku Kaplicówka w Skoczowie.

Obsługa wyciągu narciarskiego ma być prowadzona w sprzyjających warunkach pogodowych od poniedziałku do piątku w godzinach od 13:00 do 20:00 oraz w soboty, niedziele, święta i w okresie ferii zimowych województwa śląskiego w godzinach od 10:00 do 20:00.

Obsługa wyciągu narciarskiego ma polegać między innymi na:

 • bieżącej obsłudze wyciągu w czasie jego pracy,
 • porządkowaniu i utrzymaniu trasy zjazdowej w tym ubijanie stoku skuterem śnieżnym,
 • ubijaniu tras narciarskich,
 • utrzymywaniu właściwego stanu technicznego wyciągu, bieżącej konserwacji urządzeń oraz dokonywania drobnych napraw,
 • przechowywaniu i prawidłowym użytkowaniu skutera śnieżnego,
 • utrzymywaniu warunków bezpieczeństwa osób korzystających z wyciągu podczas jego pracy.

2. Termin wykonania usługi: od 02.01.2017r. do 28.02.2017r.

 3. Informacja o ofercie

a) oferta powinna zawierać:

 • cenę za 1 godzinę świadczenia usługi,
 • informację na temat posiadanego doświadczenia w zakresie wykonywania tego typu usług,
 • oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają odpowiednie kwalifikacje,
  b) niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

c) niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy,

d) Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty,

e) Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego rozeznania rynku w każdej chwili bez podania przyczyn lub odstąpienia od realizacji zamówienia (w całości lub jego części) objętego rozeznaniem,

f) pisemną ofertę należy złożyć na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Górecka 2A, 43-430 Skoczów lub przesłać e-mailem na adres so@basendelfin.pl.

 4. Termin złożenia oferty: do 29.12.2016r. do godziny 15:00.

5. Przegląd ofert

Przegląd złożonych ofert nastąpi 30.12.2016r. W przypadku wyboru oferty, oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

6. Informacji udziela: Jolanta Matlak – tel. 33 853 18 20 wew. 113

Konserwacja dźwigu osobowego

Zaproszenie do składania ofert na zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do złożenia oferty cenowej (rozeznanie rynku) na konserwację dźwigu osobowego.

 1. Opis przedmiotu usługi:
Przedmiotem oferty są przeglądy konserwacyjno-naprawcze dźwigu osobowego (wyprodukowanego przez firmę PUHP „Pilawa” w Kołobrzegu - 3 przystanki, 3 dojścia, udźwig 630 kg) w budynku Krytej Pływalni „Delfin”, 43-430 Skoczów, ul. Górecka 2A, zgodnie z Instrukcją konserwacji i obsługi elektrycznych dźwigów pionowych oraz przepisami Urzędu Dozoru Technicznego.

 2. Termin wykonania usługi: od 02.01.2017r. do 31.12.2017r.

 3. Informacja o ofercie:

a) oferta powinna zawierać cenę i warunki konserwacji,

b) pisemną ofertę należy złożyć na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Górecka 2A, 43-430 Skoczów lub przesłać e-mailem na adres so@basendelfin.pl,

c) niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

d) niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy,

e) Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty,

f) Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów.

 4. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

 5. Termin złożenia oferty: do 29.12.2016r. do godziny 15:00.

 6. Przegląd ofert

Przegląd złożonych ofert nastąpi 30.12.2016r. W przypadku wyboru oferty, oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 7. Informacji udziela: Jolanta Matlak – tel. 33 853 18 20 wew. 113.

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

LOKALIZACJA